Aarhus Universitets segl

Nyhedsbreve - tidligere år

 

2016

Ny Kvægforskning, november 2016 - Kraftoderpiller med 20% kornbærme velegnede til slagtekalve - Avlsindekset for persistens har begrænset information om ydelsen i sen laktation - Tænk i fordøjelighed, udbytte og dyrkning frem for græs- eller kløverart - Opkoncentreret mælk kan fint bruges til produktion af ost og mælkepulver - Effekt af NDF-fordøjelighed i majsensilage på foderoptagelse og mælkeydelse - Hent nyhedbrevet...

Ny Kvægforskning, september 2016 - Nyt projekt skal sikre slagtekalves trivsel - Bedre grovfoder med mekanisk behandling - Kreaturchaufførers viden om malkekøers transportegnethed - Separat tildeling af SoyPass og majsgluten 60% giver højere AAT værdi - God effekt af AAT-rig kraftfodertildeling i tidlig laktation - Hent nyhedsbrevet...


Ny Kvægforskning, juni 2016
 - Danmark og Brasilien samarbejder om at forbedre frugtharheden hos køer - Forlænget laktation kræver fokus på huldstyring - Våd-ensilerede roer er velegnede til malkekøer - Brug af antibiotika kan have utilsigtede effekter på det omgivende øko-system - Ny metode til håndtering af kvæg giver større sikkerhed - Hent nyhedsbrevet...»

Ny Kvægforskning, maj 2016 - Bedre avlsværdivurdering for frugtbarhedsegenskaber hos malkekøer - Forsøgsfaciliteter ved Danmarks Kvægforskningscenter - bestemt et forsøg værd! - Nyt projekt: Er sygeboksen til gavn for den halte ko? - Sammenhæng mellem harsk smag og frie fedtsyrer i mælk - Resultater fra produktionsforsøg med krydsningskalve ved Danmarks Kvægforskningscenter - Hent nyhedsbrevet...»

Ny Kvægforskning, marts 2016 - Første runde med optimeringsværktøjet EVOP afprøvet i mælkekvægsbesætninger - Kornbærme kan erstatte rapsskrå og roepiller i fuldfoder til slagtekalve - Nyt fodringsforsøg: Hvad betyder majsensilagens NDF fordøjelighed og foderrationens blandegrad for mælkeydelse og foderoptagelse? - Nøjagtig måling af koens liggetid - Forlænget laktation - en lovende strategi til bedre økonomi - Hent nyhedsbrevet...»

 

2015

Ny Kvægforskning, nr. 5, 2015 - Nyt staldkoncept giver køerne fødselshjælp - Malkekøer søger isolation, når de skal kælve - Kløvergræsblandingens betydning for foderoptagelse og mælkeydelse - UVB-lys i stalden øger mælkens indhold af D-vitamin - Bæredygtighed i dansk mælkeproduktion - hvorfor og hvordan? - Hent nyhedsbrevet...»

Ny Kvægforskning, nr. 4, 2015 - Køer fra ophold på dybstrøelse kælver hurtigere - Malkerobotter og afgræsning - Køling af mælk forringer ostningsevnen - Halte køer foretrækker sygesti med blødt underlag og social kontakt - Hvordan fordeler separat tildelte kraftfoder-piller sig i vommen? - Hent nyhedsbrevet »

Ny Kvægforskning, nr. 3, 2015  - Nitrat i foderet til malkekøer mindsker metanudledningen - Nitrat i foderet giver udledning af lattergas - Bakterier i råmælk til kalve - Miljøvenlige fodringsstrategier til kvier - Propylenglykol til nykælvere reducerer risikoen for ketose - Hent nyhedsbrevet »

Ny Kvægforskning, nr. 2, 2015 - Halte køer opstaldet på sand har bedre liggekomfort - Design af klævergræsmarker med urter til kvægfoder - Miljøvenlige fodringsstrategier til højtydende malkekøer - En uudforsket del af N-omsætningen i malkekøer er blevet afdækket - Reduceret energiforbrug i kvægstalde - Hent nyhedsbrevet »

Ny Kvægforskning, nr. 1, 2015 - Mastitis påvirker koen mere end hidtil antaget - Høj tilvækst og flotte slagtekroppe hos 12 mdr's krydsningskalve - Mælkekvaliteten forringes ikke ved forlænget laktation - Bestemmelse af koens energi- og sundhedstilstand - Høj andel stivelse mindsker metanudledningen fra slagtekalve - Hent nyhedsbrevet »

 

2014

Ny Kvægforskning, nr. 5, 2014 - Reproduktionsteknologier og genomisk selektion øger avlsfremgangen markant - Mere mælk med ensilage af efterårsgræs end forårsgræs - Højere indhold af umættet fedt i mælken med ensilage af efterårsgræs - Avl efter specielle mælkekvalitetsegenskaber - Hvor meget øges produktionen hos malkekøer, når energiindholdet i foderrationen øges? - Hent nyhedsbrevet »

Ny Kvægforskning, nr. 4, 2014 - Forlænget laktation - effekt af brunst på mælkeproduktion - Status på projekt: "Opkoncentrering af mælk på gården" - Grønt protein fra grøn biomasse - lovende resultater - Dyrevelfærd hos kalve - Fodereffektivitet i danske Holstein og Jersey besætninger - Hent nyhedsbrevet »

Ny Kvægforskning nr. 3, 2014 - Køers lyst til at gå i robotten afh. af kraftfoderets smag - Spisekvalitet af økologisk kød fra unge krydsningsdyr - Råglycerol som alternativt energifoder - Græsblanding påvirker mælkeydelsen - Kalvens sundhed og vækst - betydning af leverandør og producent - Hent nyhedsbrevet »

Ny Kvægforskning nr. 2, 2014 - Skadelig mutation nedsætter frugtbarhed hos de røde racer - Hvorfor dør der flere Jerseykalve end Holsteinkalve? - Liggeadfærd hos godlkøer i forskellige staldsystemer - Kan måling af drøvtygningstid bruges til foderstyring? - Bypassprotein efter kælvning øger ydelsen hos ældre køer - Hent nyhedsbrevet »

Ny Kvægforskning nr. 1, 2014 - Hvad køer "mener" om græsblandinger? - Alvorlige forandringer i klovene hos malkekøer - Teknologier til at mindske ammoniak og drivhusgasudledningen fra gylle - Betydningen af kvægbrugets udvikling på produktivitet og udledning af klimagasser - Betydning af vitaminstatus hos køer og i råmælk for kalvedødelighed - Hent nyhedsbrevet...»

 

2013

Ny Kvægforskning nr. 6, 2013 - Tidlig slæt af græs øger foderoptagelse og mælkeydelse - Virker mælk slankende? - Effekt af antibiotika ved alvorlig coli-mastitis hos køer - Rug til malkekøer - Økologisk ungtyreproduktion og naturpleje - Hent nyhedsbrevet...»

Ny Kvægforskning nr. 5, 2013 - Metanproduktion fra køer og gylle - Bælgplanter og urter giver sund mælk - Foder- og staldlugt kan påvirke mælkens smag - Undgå sen flytning før kælvning - Majs og foderroer - en god kombination - Hent nyhedsbrevet...»

Ny Kvægforskning nr. 4, 2013 - Fytansyre i mælk - Frugtbarhed og genetik - Mælkens smag og sammensætning - Kød er ikke bare kød - Alternativ kalvestarter til småkalve - Hent nyhedsbrevet...»

Ny KvægForskning nr.3, 2013 - Protein til nykælvere - virker det? - Fiberfordøjelse i vommen - Optimal fodring af goldkøer - Optimeret brug af genomisk selektion hos Dansk Jersey -Høj andel græs gavner klima og biodiversitet - Hent nyhedsbrevet...» 

Ny KvægForskning nr.2, 2013 - Kalcium og magnesium i goldperioden - Nye og vigtige proteiner fundet i koens råmælk - Malkekøers præference for underlag i kælvningsboksen - Tag hånd om køernes smerte - Ny metode til måling af frie fedtsyrer i mælk - Hent nyhedsbrevet...»

Ny Kvægforskning nr.1, 2013 - Kontrol af dyrevelfærd - nødvendigt men uretfærdigt - Ny kilde til drivhusgasser fra køer opdaget - Celletal i mælken stiger ved lange malkningsintervaller - Mælkens kulhydrater - til gavn hos babyer - Mindre fosfor til malkekøer - uden nedgang i mælkeydelsen - Hent nyhedsbrevet

 

2012

Ny Kvægforskning nr. 6, 2012 - Rene klove har mindre digital dermatitis - Ikke alle er lige, når det kommer til digital dermatitis - Bærme værdifuldt som foder - SOLID - et projekt om bæredygtig økologisk og "low-input" mælkeproduktion - Alle dyr genotypes nu rutinemæssigt på KFC - Hent nyhedsbrevet

Ny Kvægforskning nr. 5, 2012 - Forskelle i holdninger til smerte hos køer - Holistisk afgræsningsmanagenement - Grønt kalvekød er ikke mørkerødt - Kvæggylle er også en kilde til metan - Kan progesteron-målinger forudsige ægløsning? - Hent nyhedsbrevet

Ny Kvægforskning nr. 4, 2012 - Hømælk – et muligt alternativ i Danmark - Majs bedst uden kamme i Sverige - Børbetændelse påvirker reproduktionen markant - Mere sol giver mere vitamin D3 - Positive erfaringer med forlænget laktation - Hent nyhedsbrevet

Ny Kvægforskning nr. 3, 2012 - Mere kød og bedre fodereffektivitet med krydsningskalve - Effekt af fedt på metanudskillelsen hos kvier - Betydningen af proteinniveau og grovfoderkvalitet i mælkeproduktionen - Social kontakt kommer kalvene til gode - På vej mod hurtigere diagnostik af mastitis - hent nyhedsbrevet

Ny Kvægforskning nr. 2, 2012 - Mindre kraftfoder i robotten uden negative konsekvenser - Økologisk kalvekød - græsfodring påvirker kvaliteten - Klimagasudledning i kæden fra foder- til mælkeproduktion - 10 år med slagtekalveforsøg på KFC: majsprodukter - Effekt af skåneopstaldning på foderoptagelse og mælkeydelse - Hent nyhedsbrevet

Ny Kvægforskning nr. 1, 2012 - Foderværdi af ensileret kolbemajs i mælkeproduktionen - God kokomfort i komposteringsstalde - Kløvergræs og urter i den økologiske græsmark - Valg af fodermidler kan reducere udledningen af klimagasser - Tyrens DNA kan afsløre, om kødkvaliteten bliver god - Hent nyhedsbrevet

 

2011

Ny Kvægforskning nr. 6, 2011 - Kvælstofudnyttelse hos malkekøer - Mælkedata overvåger vægttab hos malkekøer - Hvornår leverbydler dannes - tættere på en afklaring! - Faktorer der påvirker FFA niveauet i AMS - Automatisk registrering af adfærd hos malkekøer - Hent nyhedsbrevet

Ny Kvægforskning nr. 5, 2011 - Kraftfoder til slagtekalve giver mindre metanudskillelse end crimpet majs - Automatisk registrering af græsningstid og græsoptag - Nye metoder til håndtering af halte køer i en traavl hverdag - Produktion af store ungtyre med stor andel grovfoder - Hvad er sygdomsadfærd? - Hent nyhedsbrevet

Ny Kvægforskning nr. 4, 2011 - Ny enkel metode til beregning af koens energibalance - Er der tjek på automatisk udtagning af mælkeprøver fra malkerobotter? - Fodring efter optimalt vom-miljø - Kan celletalsmålinger bruges i beregning af avlsværdier? - Ny metode på vej til diagnosticering af fedtlever - Hent nyhedsbrevet

Ny Kvægforskning nr. 3, 2011 - Afgræsning nedsætter malkekoens risiko for at dø - Fodring med raps- og hørfrø - god effekt af rapsfrø som fedttilskud til goldkøer - Mere omega-3-fedtsyre i mælken ved fodring med hørfrø - Stort tab af fosfor i urin ved kotose - Hent nyhedsbrevet

Ny Kvægforskning nr. 2, 2011 - Bakterier blomstrer i børen - Slagtekalve trives godt på kolbemajsensilage - Hvornår er koen virkelig i brunst? - Genomisk selektion giver større avlsfremgang - Bløde gulve giver friske køer - Hent nyhedsbrevet

Ny Kvægforskning nr. 1, 2011 - Automatisk klovvask virker! - Store forskelle i mælkens ostningsevne - Aktiv planlægning for sundhed og velfærd - Nykælverhold gavner førstekalvskøerne - Sodahvede og glycerol til malkekøer - Hent nyhedsbrevet

 

2010

Ny Kvægforskning nr. 6, 2010 - Ti år med slagtekalveforsøg på KFC del 1: Kraftfoder, hø og halm - Herd Navigator på vej ud i verden - Krydsningsfrodighed findes i alle produktionsmiljøer - Metode kan udpege halte køer på baggrund af on-line data - Indtag af mælk inden pubertet beskytter rotter mod brystkræft - Hent nyhedsbrevet

Ny Kvægforskning nr. 5, 2010 - Selvforsyning af øko-mineraler og -vitaminer - Bedre mælkekvalitet fra økologiske køer - Højtydende køer vil malkes ofte - Sygdom ændrer kalves adfærd - rødkløver kan øge selvforsyningen med protein - Hent nyhedsbrevet

Ny Kvægforskning nr. 4, 2010 - Metanmålinger viser gunstige resultater - Malkekøers tilpasning til ændringer i energiforsyningen - Elever tiltrækkes af spændende og sikre job - Nedkøling påvirker mælken - Hvor er køerne og hvad laver de? - Hent nyhedsbrevet

Ny KvægForskning nr. 3, 2010 - Stort potentiale for krydsning i praksis - Nykælvere mangler protein - Ensileringsmidler, køb ikke katten i sækken - Mindre fosfor til køerne uden negative konsekvenser - Holstein køer producerer vitamin D3 over hele kropsoverfladen - Hent nyhedsbrevet

Ny KvægForskning nr. 2, 2010 - Halter køerne, så halter økonomien - Mørt oksekød, selv fra "gamle" malkekøer - Malkekøers tilpasningsevne ved foderændringer - Fodringsstrategier til kødkvægskalve - Renere sengebåse - Hent nyhedsbrevet

Ny KvægForskning nr. 1, 2010 Fødevarer fra kvægproduktionen er "jaget vildt" i klimadebatten - Skal kødkvægskalve fravænnes tidligt eller sent? - Dyrlæger håndterer smerte hos køer forskelligt - Nitratudvaskning fra majs - Ny markør kan afsløre køer med risiko for at få mastitis - Hent nyhedsbrevet

 

2009

Ny KvægForskning nr. 6, december 2009

Genomisk selektion: Hvor er vi i dag? - Malkerobotter i økologisk mælkeproduktion - Kviefodringens betydning for ydelsen som ko - Smagstest af forskellige mælketyper - Mælk og human sundhed - Kort nyt

 

Ny KvægForskning nr. 5, oktober 2009

Genomisk selektion ændrer avlsplanen - Brug af råmælksbank kræver god hygiejne - Alternative kraftfodertyper til slagtekalve - Koens økonomiske værdi - Klovsundhed kan forbedres gennem avl - Kort nyt

 

Ny KvægForskning nr. 4, august 2009

Fedt-supplement til malkekøer - Linolensyre og fruktan i græsmarksafgrøder - Afgræsning, bælgplanter og mælkekvalitet - Fodring med bypass stivelse - Marksvampes mykotoksiner i majs- Kort nyt

 

Ny KvægForskning nr. 3, juni 2009

Mineraler i græsmarken - Lucerneensilage som strukturfoder og erstatning for græsensilage - Fra BIOSENS til Herd Navigator - Trådløse sensorer overvåget ensilage - Kort Nyt

 

Ny KvægForskning nr. 2, april 2009

Bestemmelse af tørstofindhold i majsensilage - Ædetid - et sygdomsbarometer? - Yngste kalve mest udsatte for virusdiarré - Undersøgelse for mastitisbakterier - Kort nyt

 

Ny KvægForskning nr. 1, februar 2009

Ny Kvægforskning - i elektronisk form (leder); DNA-baseret avl; Automatisk blodprøvetagning; Raps- og hørfrø som fedtkilder; Højere ydelse med individuel fodring; Fedt i foder gav ikke mere mælk - - Kort nyt