Aarhus Universitets segl

Myndighedsbetjening

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab udfører forskningsbaseret myndighedsbetjening i relation til husdyrenes ernæring, sundhed og velfærd og bidrager på en lang række af indsatsområderne under DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Inden for både konventionel og økologisk husdyrproduktion udfører vi forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende

 • reproduktionsteknologi
 • husdyrfysiologi og –ernæring, herunder foder og fodervurdering
 • husdyrsundhed
 • adfærd og stressbiologi
 • helhedsvurdering af produktionsprincipper
 • beslutningsstøttesystemer og sundhedsøkonomi
 • indikatorer for biologiske egenskaber hos husdyrene til brug i management og husdyravl, som f.eks. sygdomsresistens, fysiologisk og sundhedsmæssig status, fodereffektivitet, metanproduktion, temperament og tilpasningsevne

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab har fokus på en bæredygtig husdyrproduktion, og forskningen og rådgivningen er derfor også rettet mod at udvikle nye teknologier til forbedring af produktionssystemer og til monitorering, dokumentation, varsling og beslutningsstøtte i relation til måling af emissioner, fødevarekvalitet og husdyrsundhed og –velfærd i en effektiv husdyrproduktion.

Instituttet spiller desuden en central rolle i rådgivningen inden for miljø og klimaaspekter, hvor vi

 • udarbejder normer for husdyrgødningens indhold af N, P og K
 • bidrager til beregning af de årlige næringsstofbalancer for N og P
 • udvikler fodringsmæssige tiltag til forbedring af husdyrenes næringsstofudnyttelse i en bæredygtig udnyttelse af handels- og husdyrgødning og optimerer fodringen med henblik på at reducere ammoniakemission og lugt fra husdyrstalde,
 • udvikler fodrings- og velfærdsrelateret miljøteknologi i husdyrbruget
 • reducerer husdyrenes bidrag til belastning af miljøet med tungmetaller, hormoner, antibiotika, hjælpestoffer og andre miljøfremmede stoffer i landbruget og bidrager til, at den økologiske produktions afhængighed af hjælpestoffer reduceres
 • undersøger mulighederne for at reducere emissionen af metan fra husdyrproduktionen, bl.a. gennem valg af fodringsstrategi og fodersammensætning.

Desuden bidrager instituttet med forskning relateret til fødevarekvalitet, eksempelvis vedrørende fodringsmæssige tiltag til forbedring af produktkvalitet, herunder forøget ernæringsmæssig værdi, reduceret ornelugt mv.

Endelig understøtter Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab en bæredygtig planteproduktion ved at verificere mere ernærings- og miljørigtige foderafgrøder.