Aarhus Universitets segl

Afsluttede projekter

AFSLUTTEDE PROJEKTER 2020

Dansk tang til kalve og smågrise

Den del af projektet der foregår ved AU-Foulum har blandt andet til formål at undersøge tangs sundhedsfremmende egenskaber (diarréhæmmende effekt) hos kalve og smågrise. Læs mere om tangprojektet...
Se poster om tangprojektet...

Projektansvarlig:  Jakob Sehested,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2020 

Automatisk identifikation af køer med klovlidelser (AUTOKLOV)

Formålet er at udnytte eksisterende data om køernes aktivitet og udvikle en algoritme (software), som kan udpege køer med klovlidelser. Herved får landmanden et redskab, som uden ekstra omkostninger eller tidsforbrug kan hjælpe med at identificere behandlingskrævende køer.   Læs mere...

Projektleder:   Peter T. Thomsen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2018-2020 

Hestebønner og andre alternativer til raps og soja

Projektet har til formål at belyse effekten på mælkeproduktionen af at erstatte soja og raps med hestebønner, samt at belyse de praktiske udfordringer, der er ved opbevaring og udfodring af hestebønner. Se mere om projektet. 

Projektleder:  Martin Riis Weisbjerg, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet  
 

Projektperiode: 2018-2020 

Afgoldningsstrategier til højtydende malkekøer

Formålet med projektet er,  at klarlægge den kombination af nedmalkning og nedfodring, der bedst minimerer belastning og fysiologiske ubalancer hos højtydende dyr og således begrænser den efterfølgende risiko for sygdom og stofskifteproblemer.  Læs mere...

Projektleder: Mogens Larsen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2020 

Viden om indretning af kælvningsfaciliteter i Danmark, Europa og Nordamerika

Projektet har til formål at kortlægge indretning af kælvningsfaciliteter, kælvningsmanagement og ko-kalv-kontakt i DK og EU, og Nordamerika. Læs mere om projektet. 

Projektleder:  Margit Bak Jensen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet  
 
Projektperiode: 2019-2020 

AFSLUTTEDE PROJEKTER 2019

Reduceret udskillelse af fosfor hos køer

Formålet er, at kvantificere gødningens indhold af P samt at teste, om fytasetilsætning ved fodring efter P-norm hos højtydende malkekøer medfører en højere P-udnyttelse i køerne, og dermed en lavere udskillelse i gødningen.   Se mere om projektet.
Læs om projektets resultater

Projektansvarlig:  Marianne Johansen
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2018-2019 

Bedre grovfoder med mekanisk behandling (BEGROME)

Formålet med projektet er at forbedre kvægets udnyttelse af grovfoder og dermed kvægproduktionens konkurrencedygtighed samtidig med at reducere miljøpåvirkningen. Læs mere

Projektdeltager: Martin Riis Weisbjerg
 

Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2016-2019

Fiberprojekt - nye analyser til sikring af bedre grovfoder

Projektet vil analysere fiberegenskaberne i ensilager med eksisterende metoder og videreudvikle metoder til fiberbeskrivelse  Læs mere...

Projektleder: Martin Riis Weisbjerg,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2019 

Foderfedt til økologiske køer

Projektets fokus er at forbedre de økologiske køers forsyning med foderfedt uden at kompromittere proteinforsyningen.  Læs mere...

Projektleder: Martin Riis Weisbjerg,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2019 

Tørkefodring - kan køer undvære grovfoder?

Formålet er, at undersøge effekter af at fodre med mindre mængder eller slet ingen grovfoder til malkekøer. Læs mere om projektet om tørkefodring...

Læs resultater fra projektet:

Mængden af grovfoder har stor indflydelse på køernes metanproduktion.

Projektansvarlig - AU-Foulum:  Christian Børsting
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet; SEGES og DLG

Projektperiode: 2018-2019 

AFSLUTTEDE PROJEKTER 2018

Sikker overgang fra mælk til fastfoder - optimal trivsel af slagtekalve

Projektet skal undersøge, hvordan man bedst sikrer slagtekalves trivsel omkring det tidspunkt, hvor de skifter fra mælk til fast foder. Læs mere

Projektansvarlig: Mogens Vestergaard 

Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej

Projektperiode: 2016-2018

Varierende stivelse i foderet til malkekøer

Produktions- og sundhedsmæssige konsekvenser ved variationer i stivelsesoptaget hos malkekøer. 
Læs mere  

Projektansvarlig: Mogens Larsen
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet:
 DKC-Blichers Allé

Projektperiode:
 2016-2018

Biomarkører i mælk

Brug af biomarkører i mælk til afsløring af fysiologisk ubalance hos køer. Læs mere

Projektansvarlig: Martin Tang Sørensen, Aarhus Universitet

Institution(er)
: Aarhus Universitet, DKC samt 15 partnere fra Europa, Kina og USA.

Forsøgsfacilitet: DKC-Blichers Allé, Foulum

Projektperiode: 2014-2018

Nytter det at bruge sygebokse til halte køer?

Undersøgelse af, hvorvidt opstaldning af halte køer i sygeboks (frem for sammen med de raske dyr) nytter noget. Læs mere

Projektansvarlig: Mette S. Herskin,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet:
 Konventionelle besætninger

Projektperiode:
 2016-2018

Mindre metanudslip med oregano i foderet

Effekt af at tildele oregano i foderet til malkekøer på bl.a. metanudslip og foderoptagelse. 
Læs mere

Projektansvarlig: Peter Lund,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet:
 DKC-Blichers Allé, Foulum

Projektperiode:
 2015-2018

AFSLUTTEDE PROJEKTER 2017

Viable organic calves

Formålet med projektet er at udvikle den bedste managementpraksis  til at reducere sygdomsforekomst og dødeligheden hos øko-kalve. Læs mere

Projektansvarlig: Jan Tind Sørensen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet, SEGES, CALVEX, Danmark.

Projektperiode: 2016-2017

EVOP i store besætninger

Implementering af konceptet ’EVolutionary OPerations (EVOP), kendt fra bl.a. kemisk industri, (systematiske små ændringer i produktionens input-faktorer og procedurer) for at opnå en mere effektiv produktion.
Læs mere

Projektansvarlig: Søren Østergaard

Institution(er): Aarhus Universitet og Sveriges Landbrugsuniversitet

Forsøgsfacilitet: Konventionelle besætninger

Projektperiode: 2014-2017

Individuelle kraftfoderstrategier

Effekt af individuelle kraftfoderstrategier til køer baseret på automatiske målinger

 Læs mere

Projektansvarlig: Martin Riis Weisbjerg

Institution(er): Aarhus Universitet og Danmarks Kvægforskningscenter

Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej, Foulum

Projektperiode: 2014-2017

Den selvstyrende ko

Udvikling af et koncept med selvbetjente kælvningsbokse. Læs mere

Projektansvarlig: Margit Bak Jensen, Aarhus UniversitetInstitution(er):Aarhus Universitet, Jyden Bur A/S, DKC 

Forsøgsfacilitet: DKC-Blichers Allé, Foulum

Projektperiode: 2014-2017

BrugBoksen

Betydningen af at opstalde malkekøer med moderat klinisk mastitis i sygeboks. Læs mere

Projektansvarlig: Mette S. Herskin,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet, Københavns Universitet

Projektperiode: 2016-2017

Økologisk mælk med mere dyrevelfærd

Formålet med projektet er at udvikle velfærdsvurderings-redskaber til dokumentation af forbedret dyrevelfærd i økologisk mælkeproduktion. Læs mere

Projektansvarlig: Jan Tind Sørensen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017

Forebyggelse af mælkefeber i økologiske malkekvægsbesætninger

Formålet med projektet er at udvikle 'best pratice' til forebyggelse af mælkefeber inden for de økologiske rammer. Læs mere

Projektansvarlig: Heidi Voss,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet, SEGES

Projektperiode: 2017

Forbedring af sundhed og velfærd i økologisk mælkeproduktion

Formålet med projektet er, at forbedre køernes sundhed og velfærd gennem avl og management i økologiske mælkeproduktion.  Læs mere...

Projektkoordinator: Jan Tind Sørensen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2015-2017 

Høsilage

Optimering af proteinkvalitet til malkekøer.
Læs mere

Projektansvarlig: Thorkild Nissen og Irene Fisker, Økologisk Landsforening

Institution(er): Økologisk Landsforening, Aarhus Universitet og Danmarks Kvægforskningscenter

Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej, Foulum

Projektperiode: 2014-2017

AFSLUTTEDE PROJEKTER I 2016

Når naturen ved bedst

Undersøgelse af hvordan kroppen kan skelne mellem den naturlige og den syntetiske form for D3-vitamin fra hinanden.
Læs mere

Projektansvarlig: Lone Hymøller

Institution(er): Aarhus Universitet

Projektperiode: 2013-2016

Forbedret kødproduktion

Reproduktions- og avlsmæssige muligheder for forbedret kødproduktion.
Læs mere

Projektansvarlig: Mogens Vestergaard 

Institution(er): ANIS

Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej

Projektperiode: 2013-2016

Effekt af botanisk sammensætning af kløvergræsensilage

Betydning af kløver- og græstype på foderudnyttelse og mælkeproduktion.
Læs mere

Projektansvarlig: Betina Amdisen Røjen, SEGES

Institution(er)
: SEGES, Kvæg 

Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej, Foulum

Projektperiode: 2014-2016

Kalves velfærd i økologiske malkekvægsbesætninger

Vurdering kalves velfærd i økologiske malkekvægsbesætninger i deres første halve leveår sammenlignet med konventionelle.
Læs mere

Projektansvarlig: Jan Tind Sørensen

Institution(er): ANIS

Forsøgsfacilitet: Økologiske og konventionelle malkekvægsbesætninger

Projektperiode: 2015-2016

Forekomst og behandling af løbesår hos højtydende malkekvæg

Formålet med projektet er at klarlægge forekomsten af løbesår hos dansk malkekvæg og evaluere diagnostik og behandling. Læs mere

Projektansvarlig: Mogens Agerbo Krogh,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2016

Transportegnethed hos dyr

Projektet skal bibringe ny viden som kan lette vurdering af dyrs transportegnethed før en påtænkt transport til slagteri.
Læs mere

Projektansvarlig: Mette S. Herskin

Institution(er)
: Institut for Husdyrvidenskab

Projektperiode: 2013-2016

Opkoncentrering af mælk på gårdene

Ny bæredygtig opkoncentreringsteknologi til malkebesætninger. Læs mere

Projektansvarlig: Lars Wiking

Institution(er): Aarhus Universitet, Foulum 


Forsøgsfacilitet:
 DKC-Burrehøjvej, Foulum

 

Projektperiode: 2011 - 2016

Udvikling af metoder til estimering af iNDF i fodermidler

Projektet har til formål, at udarbejde forslag til metoder til estimering af iNDF i såvel grovfoder som kraftfoder. 

Projektansvarlig: Martin Riis Weisbjerg

Institution(er): Aarhus Universitet

Projektperiode: 2014-2016

Reduceret metanudskillelse fra malkekøer

Mindre tab af metan og øget effektivitet i mælkeproduktionen via avl.

Projektansvarlig: Peter Løvendahl og Jan Lassen

Institution(er):Aarhus Universitet, DTU, Viking Genetics samt Danmarks Kvægforskningscenter

Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej, Foulum

Projektperiode: 2013 - 2016

Nordisk fodereffektivitet

Øget fodereffektiviteten og mindre klimamæssig belastning. Læs mere 

Projektansvarlig: Peter Løvendahl
 
Institution(er): Institut for Molekylærbiologi og Genetik,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2013-2016

Optimal mælkeproduktion med græs og bælgplanter

Undersøgelse af foderoptagelse og mælkeproduktions-værdi af rajsvingel, strandsvingel og rødkløver.
Læs mere  

Projektansvarlig: Martin Weisbjerg
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet:
 DKC-Blichers Allé.

Projektperiode:
 2015-2016

Fasefodring med protein til malkekøer

Nye proteinfodrings-strategier til malkekøer med speciel fokus på perioden umiddelbart efter kælvning.
Læs mere

Projektansvarlig: Mogens Larsen
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab, 
Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet:
 DKC-Blichers Allé

Projektperiode:
 2014-2016  

Cowtrack

Udvikling og afprøvning et system til automatisk registrering af ædeadfærd hos individuelle køer mhp. at kunne udpege syge køer.
Læs mere

Projektansvarlig: Peter T. Thomsen og Jan Tind Sørensen

Institution(er): Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet(er): Fem private malkekvægsbesætninger

Projektperiode: 2013-2016

Halthedsdynamik i danske malkekvægsbesætninger

Dynamikken i forekomst af halthed blandt danske malkekøer: Er få køer halte i lang tid af gangen eller er mange forskellige køer halte i relativt kortere tid?
Læs mere

Projektansvarlig: Peter T. Thomsen

Institution(er): Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet(er): Fem private malkekvægsbesætninger

Projektperiode: 2015-2016

Billig fodring af slagtekalve

Projektets formål er at fastlægge konsekvenserne af at anvende en billig fodring af slagtekalve og ungtyre baseret dels på hjemmeavlet foder og dels på alternative billige fodermidler fremfor traditionelt indkøbt pelleteret kraftfoder  Læs mere

Projektansvarlig: Mogens Vestergaard 

Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet: DKC-Blichers Allé

Projektperiode: 2014-2016

Krydsningskalve til kødproduktion

Tilvækst og foderudnyttelse hos krydsningskalve af racerne: Dansk Holstein x Limousine samt Dansk Hostein x Dansk Jersey.
Læs mere

Projektansvarlig: Per Spleth, SEGES

Institution(er): ANIS,

 

Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej

Projektperiode: 2011-2016

Udvikling af sammensat aktivitetsmåling og identifikation hos malkekvæg

Udvikling af et system, der kan anvende og koble data og informationer om køernes produktion, adfærd og position i stalden. Læs mere

Projektansvarlig: Trine Barrett 

Institution(er): SEGES

Forsøgsfacilitet: DKC- AU-Foulum

Projektperiode: 2015-2016

AFSLUTTEDE PROJEKTER I 2015

Miljøvenlige fodringsstrategier til malkekøer

Langtidseffekter af fodringsmæssige tiltag med henblik på at nedsætte udskillelsen af kvælstof og metan fra malkekøer Langtidseffekter af fodringsmæssige tiltag med henblik på at nedsætte udskillelsen af kvælstof og metan fra malkekøer. Læs mere... 

Miljø- og klimavenligt foder til kvier

Langtidseffekter af fodringsmæssige tiltag med henblik på at nedsætte udskillelsen af kvælstof og metan fra kvier Langtidseffekter af fodringsmæssige tiltag med henblik på at nedsætte udskillelsen af kvælstof og metan fra kvier. Læs mere...  

Forlænget laktation

Sammenhæng mellem fodringsstrategier og forlænget laktation hos malkekøer Sammenhæng mellem fodringsstrategier og forlænget laktation hos malkekøer. Læs mere...  

Funktionelt tilskudsfoder til effektive malkekøer

Effekt af smagelighed på foderoptagelse og besøgsfrekvens i AMS Effekt af smagelighed på foderoptagelse og besøgsfrekvens i AMS. Læs mere...  

Tidligere projekter afsluttet frem til og med 2014

Her kan du finde ældre projekter som er afsluttet i årene frem til og med 2014. Vær opmærksom på, at der linkes til en tidligere hjemmeside, som ikke længere opdateres. 
Se ældre projekter - til og med 2014

AKTUELLE PROJEKTER

Forsøgsfaciliteter

Kvægforsøgsfaciliteterne på AU er samlet på Danmarks Kvægforskningscenter.

På centret bliver der udført mange forskellige forsknings- og udviklingsprojekter.