Aarhus Universitets segl

Aktuelle projekter

Her finder du information om alle aktuelle kvægforskningsprojekter med tilknytning til Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab.   

PROJEKTER MED MALKEKØER OG KVIER

Fibermælk

Formålet med FIBERMÆLK er at udvikle valide laboratorieanalyser, der via genomisk selektion effektiviserer forædling af sorter med optimale fiberegenskaber og dermed laveste miljø- og klimaaftryk. Læs mere om projektet

Projektleder:  Nikolaj Hansen, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet 

Projektperiode: 2024-2027 

Optimerede muligheder for nødslagtning

Projektet vil, ved hjælp af en række spørgeskemaundersøgelser og en juridisk analyse, præsentere forslag til muligheder for en optimeret håndtering af syge og/eller tilskadekomne køer.  Læs mere om kvæg-projektet

Projektleder:  Peter T. Thomsen, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet 

Projektperiode: 2024-2025 

KlimaKS

KlimaKS’ skal bidrage med nye værktøjer, der skal lette landmanden i bestræbelserne på at forebygge sygdomme hos malkekøerne.  Læs mere om kvæg-projektet

Projektleder:  Søren Østergaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet 

Projektperiode: 2022-2025 

DKC som "LivingLab"

Formålet er at tilbyde DKC som et ”Livinglab” og oplyse om værdien og brugen af data i et moderne kvægbrug og herigennem bidrage til, at udvikle muligheder for dataanvendelse ude i kommercielle besætninger. Læs mere om DKC som LivingLab.

Projektansvarlig: Jens Bech Andersen
 
Institution(er): Danmarks Kvægforskningscenter, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2022 - 2024

Staldfodring med frisk græs

Projektets overordnede formål er at øge mængden af hjemmeproduceret protein gennem staldfodring med frisk græs og dermed reducere miljø- og klimapåvirkningen fra mælkeproduktionen.anvise strategier til reduktion af metanemissionen fra malkekøer med 50%, således at vi kan fastholde en betydelig mælkeproduktion i Danmark.

Læs mere om projektet Staldfodring med frisk græs.

Projektleder: Mogens Larsen
Inst. for Husdyrvidenskab, AU

Projektdeltagere: Institut for Fødevarer, Inst. for Hudyrvidenskab AU og SEGES

Projektperiode: Jan. 2022- dec. 2024

Reduceret metanproduktion med optimeret mælkeproduktion

Projektets overordnede formål er at anvise strategier til reduktion af metanemissionen fra malkekøer med 50%, således at vi kan fastholde en betydelig mælkeproduktion i Danmark.

 Læs mere om projektet Reduceret metanproduktion.

Projektleder: Martin R. Weisbjerg
Inst. for Husdyrvidenskab, AU

Projektdeltagere: SEGES, Inst. for Hudyrvidenskab og QGG, AU

Projektperiode: Jan. 2022- dec. 2026

Can dairy cows have the best of both worlds?

Projektet har til formål at udvikle nye metoder til at måle fordele for koen ved at opfostre sin kalv enten hele eller dele af døgnet, med det formål at fastlægge virkningen på koen af forskellig opstaldning med kalven, samt forskellige skånsomme metoder til fravænning og adskillelse fra kalven. Læs mere om Ko Kalv projektet

Projektleder:  Margit B. Jensen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet 

Projektpartnere: VetMedUni, Vienna, Austria and Newcastle University, U.K., Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Projektperiode: 2021-2023 

Udvidelse af Normtal for Husdyrgødning med kulstof

Målet er at lave en model, der på den enkelte kvæg- og svinebedrift kan estimere omsætningen af kulstof, samt emissioner af drivhusgasser.  Læs mere om Normtals-projektet

Projektleder:  Christian Friis Børsting, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet 

Projektperiode: 2021-2024 

Udvikling af model for kvægbesætningens udledning af enterisk metan

Projektets hovedaktivitet er at udvikle en ny besætningsmodel til simulering af tekniske og økonomiske konsekvenser af managementtiltag til reduktion af klimaaftryk i malkekvægsbesætninger.  Læs mere om kvæg-projektet

Projektdeltager:  Søren Østergaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet 

Projektperiode: 2021-2024 

Høj kvælstofudnyttelse ved fasefodring med protein

Formålet er at øge kvælstofudnyttelsen hos malkekøer til gavn for ressourceudnyttelse, økonomi, vandmiljø og klima.
  Læs mere om kvæg-projektet.

Projektleder:  Mogens Larsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet 

Projektperiode: 2021-2024 

NO-METHANE: Novel triple action feed additive approach to reduce enteric methane emission from cattle

The project will develop and document (in vitro and in vivo tests) a novel, safe triple action feed additive for cattle, which reduces enteric methane emission without negative impacts on productivity. Læs mere om NO-Methane-projektet.

Projektleder:  Mette Olaf Nielsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet 

Projektperiode: 2021-2025 

BIO-MILK - Identifikation og belysning af bioaktivitet af nye forbindelser udskilt i mælk v. introduktion af nye fodertilsætningsstoffer

Formålet med ph.d.-projektet er at udvikle og validere en metodologisk tilgang til identifikation og sikkerhedsvurdering af ukendte stoffer, der potentielt kan udskilles i mælk (eller akkumuleres i kød), når nye fodertilsætningsstoffer introduceres. Læs mere om BioMilk-projektet.

Projektleder:  Mette Olaf Nielsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet 

Projektperiode: 2021-2024 

Forebyggelse af ulykker ved håndtering af kvæg - udvikling af målbare indikatorer

Det overordnede formål med dette projekt er at udvikle målbare indikatorer for sikkerhed i relation til håndtering af malkekvæg i landbruget, med særlig fokus på de fysiske rammer, dyrenes adfærd og dyr-menneske interaktioner. Se mere om kvægprojektet.

Projektleder:  Karen Thodberg, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet  
 

Projektperiode: 2020-2022 

Forlænget laktation: Optimal strategi for laktationslængde på ko- og besætningsniveau

Projektet fokuserer på identifikation af køer, som har optimal mulighed for at gennemføre en forlænget laktation med succes. Se mere om kvægprojektet. 

Projektleder:  Peter T. Thomsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet  
 

Projektperiode: 2020-2023 

CleanMeat and CleanMilk – fremtidens bæredygtige fødevareproduktion

Projektet har til formål at udvikle metoder og know-how inden for produktion af kunstig kød og mælk . Læs mere om CleanMeat and CleanMilk-projektet. 

Projektdeltager:  Stig Purup, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet  
 
Projektpartnere: Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Fødevarer, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Ingeniørhøjskolen.

Projektperiode: 2020-2022 

Fodring og fænotype af den klimaeffektive malkeko

Projektet har til formål dels at validere eksisterende tilsætningsstoffer og dels i samarbejde med industrien at starte udviklingen af nye sikre tilsætningsstoffer, som på sigt kan sikre en markant reduktion i metan uden at dyrets sundhed og mælkens kvalitet kompromitteres. Se mere om metanprojektet
Læs artikel om projektet.

Projektleder:  Peter Lund, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet  
 

Projektperiode: 2020-2022 

Foderværdi og optimalt høsttidspunkt af græsarter

Projektet har til formål at fremme en bærdygtig produktion af græsmarksafgrøder og derigennem øge selvforsyningen af hjemmeproduceret foder. Se mere om græs-projektet
Læs artikel om projektet.

Projektleder:  Marianne Johansen  
 
Projektpartnere: Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet; SEGES, DLF og DSV.

Projektperiode: 2020-2023 

Strategier for produktion af græsensilage som reducerer metan emission fra drøvtyggere

Projektet har til formål at udvikle strategier inden for produktion af græsensilage, der mindsker emission af enterisk metan (CH4) fra drøvtyggere.  Læs mere om metanprojektet

Projektleder:  Peter Lund, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet  
 
Projektpartnere: Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet


Projektperiode: 2019-2023 

Climate Feed

Projektet har til formål at at udvikle et fodertilskud med tang, som har vist sig at kunne hæmme dannelsen af metangas i vommen hos køer. Læs mere om tang-projektet

Projektdeltager:  Mette Olaf Nielsen  
 
Projektpartnere: Institut for Bioscience, Institut for Miljøvidenskab og Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. 


Projektperiode: 2019-2023 

Reduceret klimaaftryk på KO- og BEDRIFTS-niveau

Formålet er -  at bidrage til en mere bæredygtig dansk mælkeproduktion med et reduceret klimaaftryk på både produkt, ko-, bedrift- og national niveau. Læs mere om forskningsprojektet...

Projektansvarlig (AU-Foulum):  Peter Lund  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet samt Københavns Universitet.

Projektperiode: 2019-2022 

SmartCow

Formålet er dels at kortlægge de forskellige forsøgsfaciliteter, der er til rådighed på de forskellige europæiske forskningsinstitutioner og dels at skabe et europæisk netværk af forskningsinstitutioner med stærke videnskabelige og tekniske kompetencer inden for ernæring, genetik, sundhed og velfærd hos kvæg. Læs mere om SmartCow projektet...

Projektansvarlige (AU-Foulum):  Peter Lund og Lene Munksgaard, 
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet samt en række europæiske forskningsinstitutioner.

Projektperiode: 2018-2022 

Udvikling af effektiv dataopsamling og formidling af resultater fra dansk kvægforskning

Formålet med projektet er, at sikre at der gennemføres forsøg med størst mulig effekt til gavn for udviklingen af kvægbruget, og at sikre faciliteter, der fremmer et økonomisk og bæredygtigt kvægbrug. Endvidere er formålet, at disse resultater formidles bredt ud til kvægbrugere og samfund. 

Projektansvarlig: Jens Bech Andersen
 
Institution(er): Danmarks Kvægforskningscenter, Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2022 

PROJEKTER MED KALVE

Bæredygtig slagtekalveproduktion nu

Projektets formål er at give grundlag for en bæredygtig slagtekalvefodring, så slagtekalveproducenterne kan fodre på en måde, der giver sund vom, god velfærd, billig fodring, lavt klimaaftryk, høj tilvækst og god økonomi.
Målet er at fastlægge konsekvenserne af en øget andel grovfoder i foderrationen til slagtekalve i form af øget brug af lokalproduceret foder som græsmarksbaseret foder og gode biprodukter på kalvenes tilvækst, foderudnyttelse, sundhed, ædeadfærd, slagtekvalitet, produktionens klimaaftryk og samlede produktions- økonomi. Læs mere om Bæredygtig slagtekalveproduktion nu.

Projektleder:  Mogens Vestergaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet 

Projektpartnere: SEGES, Institut for Husdyrvidenskab og Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Projektperiode: Jan. 2021- Dec. 2023 

Immunoptimering af småkalve

Projektet har til formål at undersøge den biologiske effekt og produktionsøkonomiske værdi af optimal passiv immunisering af kalve ved opkoncentrering af råmælken. Læs mere om kalveprojektet. 

Projektleder:  Mogens Vestergaard 
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet. 

Projektperiode: 2018-2023 

Optimal ædeplads og tyggetidsmønster for slagtekalve

Projektet skal udvikle et værktøj, der kan bruges til at beregne det antal ædepladser, der optimerer foderoptagelsen og dermed produktiviteten og sundheden hos slagtekalve. Læs mere

Projektansvarlig: Mogens Vestergaard 

Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet: DKC

Projektperiode: 2019-2021

Robuste kalve

Projektet har til formål at nedbringe kalvedødelighed og antibiotikaforbrug gennem optimal sundhedsmanagement.  Læs mere om projekt 'Robuste kalve'. 

Projektdeltagere:  Bodil Højlund og Mogens Vestergaard 
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet. 
Projektperiode: 2018-2021 

Forsøgsfaciliteter

Kvægforsøgsfaciliteterne ved AU er samlet på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC).

På centret bliver der udført mange forskellige forsknings- og udviklingsprojekter.