Aarhus Universitets segl

Fjerkræ

Faciliteter

AU Viborg - Forskningscenter Foulum er det samlede staldkompleks til fjerkræ på mere end 4.500 m2 og er indrettet med fokus på at udføre forsøg i mange slags forsknings- og udviklingsprojekter.

Anlægget har kapacitet til en besætning på 6.000 æglæggere og 10.000 slagtekyllinger samt faciliteter til avlshaner, opdræt og tilhørende rugeri.

Anlægget er egnet til projekter inden for produktions-, ernærings-, avls- og adfærdsoptimering. Staldanlæggene er indrettet således, at der er mulighed for registreringer på både enkeltindivid- og gruppeniveau. Ligeledes findes muligheder for bl.a. opsamlinger af fordøjelses-, gødnings-, blod og vævsprøver.

Høner og haner
Afsnittene er opbygget, så de har størst mulig fleksibilitet med hensyn til opstaldningsform og projektformål:

  • Specielle bure, fx varme- og koldbure til balanceforsøg
  • Forsøgsopstillinger med inventar til opstaldning af høner og haner i enkeltdyrsbure
  • Forsøgsopstillinger med inventar til opstaldning af høner og haner i bursektioner med bure til fire høns og berigede bure.

Bursektionerne er specialindrettede til fodringsforsøg, kontrol af ægydelse og afstamning med mere. Gulvrum kan etableres ad hoc (eller efter projektets krav).

Slagtekyllinger
I forskningsprojekter med slagtekyllinger kan hver af fire bygninger opdeles i op til 48 små rum, som har udstyr til foderregistrering og måling af vandforbrug. Fodringen foregår via et computerstyret fodringsanlæg, som har pneumatisk fordeling af op til 16 forskellige forsøgsblandinger til rummene.

Rugeri
Rugemaskiner og klækkere indrettet til stamrugning af kyllinger.

SPF
En bygning er indrettet til en bestand af SPF-fjerkræ.

Forskning og udvikling
De primære mål med aktiviteterne er at tilvejebringe grundlæggende og anvendelsesorienteret viden inden for områderne ernæring og ernæringsfysiologi, sundhed og adfærd samt avl, immunitet og reproduktion. Den overordnede målsætning i mange projekter er at optimere udnyttelsen af energi og næringsstoffer med fokus på en bæredygtig fødevareproduktion under hensyntagen til dyrenes sundhed og velfærd.

I staldene gennemføres ligeledes projekter orienteret omkring staldinventar, ventilation og klima, IKT og andre tekniske løsninger af relevans for produktionsbesætninger.

På Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab findes relevante kompetencer inden for udførelse af mange slags forsknings- og udviklingsprojekter inden for alle kategorier af fjerkræ, inklusive udtagning og håndtering af foder-,  blod-, urin- og vævsprøver.

Forsknings- og udviklingsprojekterne i faciliteterne har ofte et stort samarbejde med eksterne partnere samt en tæt tilknytning til andre laboratoriefaciliteter ved AU Viborg - Forskningscenter Foulum med fokus på analyse af foder, urin, blod og vævsprøver m.m.