Aarhus University Seal

Malkekøers respons på regulering af kraftfoderet

Hvordan reagerer malkekøer når kraftfodertilbuddet reguleres? Nye resultater fra AU-Foulum viser, at kraftfoderregulering har stor effekt på kort sigt både på produktion og adfærd, men minimal effekt på lang sigt. Derfor tyder det på, at malkekøer kan tilpasse sig reguleringerne og er robuste over for ændringer i foderstrategien.

Nye resultater tyder på, at køer er robuste over for ændringer i fodringsstrategien. Foto: Linda S. Sørensen.

I en del besætninger er der i dag mulighed for at tildele kraftfoder separat. Samtidig bliver der indsamlet mere data om den enkelte ko f.eks. daglige registreringer af koens mælkeydelse og aktivitets niveau. Det giver mulighed for at udvikle individuelle kraftfoderstrategier, der kan reguleres gennem hele laktationen baseret på registreringer af den enkelte kos respons. Få studier har dog undersøgt effekten af en individuel kraftfoderstrategi, og de eksisterende studier er udført på forskellige typer af individuelle kraftfoderstrategier, hvilket gør det svært at generalisere resultaterne. Der mangler således en basisforståelse af, hvordan køerne reagerer på reguleringer i kraftfodertildelingen.Hvordan reagerer køerne på kort sigt?

I et studie ved Danmarks Kvægforskningscenter, AU-Foulum blev korttidseffekterne undersøgt ved at køerne blev reguleret op og ned i kraftfodertilbud fra 3 – 6 kg med 0.5 kg/dag hen over 6 dage i en stald med AMS. Herefter blev det undersøgt, om køerne respons i foderoptagelse, mælkeydelse, besøg i robotten, ædetid og liggetid ændrede sig hen over ugen hvor kraftfodertilbuddet blev reguleret, og om responset var symmetrisk for op- og nedregulering (dvs. samme respons bare modsatrettet). Resultaterne kan ses i tabellen.

 

Tabel. Køerne respons (ved regulering i kraftfodertilbuddet) i foderoptagelse, mælkeydelse, besøg i robotten, ædetid og liggetid.

Køernes responderede symmetrisk i deres kraftfoderoptag mellem op- og nedreguleringsperioderne. Når kraftfoderoptaget steg, så faldt grundfoderoptaget, men med mindre effekt ved nedregulering. Mælkeydelsen og besøg i robotten var stort set uændret. Køernes ædetid fulgte grundfoderoptag, og liggetiden blev øget i både op- og nedreguleringsperioden.

 

Hvordan reagerer køerne på lang sigt?

For at undersøge langtidseffekterne blev køernes reaktioner på en individuel kraftfoderstrategi baseret på det individuelle grundfoderoptag (kraftfodertilbud = 30% af grundfoderet) sammenlignet med deres reaktioner på en kontrol kraftfoderstrategi, hvor alle køer fik tilbudt 3 kg/dag. I begge forsøg indgik både Holstein og Jersey køer og for begge racer både 1.gangskælvere og ældre køer.

Gennem en hel laktation var der ingen forskel i total foderoptag i kg DM, da køerne kompenserede for et større kraftfoderoptag ved at reducere grundfoderoptaget. Der var da heller ingen forskel på mælkeydelsen. Det daglige tidsbudget var heller ikke påvirket af kraftfoderstrategien, da der ingen forskel var mellem kraftfoderstrategierne på daglige malkninger, besøg i robotten, ædetid og liggetid.


Køerne er robuste over for reguleringer i kraftfodertilbuddet

Selvom kraftfoderreguleringen havde effekt på både kraftfoder- og grundfoderoptaget både på kort og lang sigt, var der ingen forskel på ydelsen ud over et fald i ydelse ved nedregulering på kort sigt. Malkefrekvensen og det daglige tidsbudget var heller ikke påvirket af ændringer i kraftfodertilbuddet. Dette tyder på, at køerne er robuste over for ændringer i fodringsstrategien, og vi fandt ikke en højere mælkeydelse ved implementering af en individuel kraftfoderstrategi. Køernes tidsbudget viste også at køerne var robuste, der var ingen væsentlige ændringer i deres adfærd.

 

Flere oplysninger

Julie Cherono Schmidt Henriksen, Lene Munksgaard og Martin R. Weisbjerg
Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Email: juliec.henriksen@anis.au.dk