Aarhus University Seal

Nye normtal for husdyrgødning er offentliggjort

Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet har udgivet nye normtal for husdyrgødningens indhold af næringsstofferne kvælstof, fosfor og kalium samt vejledende værdier for tørstofindhold og volumen. Tallene er opdateret med virkning fra 1. august 2016.

Nye normtal for husdyrgødningens indhold af næringsstoffer for kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, får, geder og heste er nu tilgængelige.

I den udarbejdede normtalsoversigt er der angivet normtal for kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, får, geder og heste. Disse husdyrarter er endvidere opdelt i relevante undergrupper, hvor der for hver er beregnet normtal for alle staldtyper og gødningstyper.

Beregningerne for normtallene sker i tre trin. I første trin beregnes udskillelsen af næringsstoffer fra de enkelte dyrekategorier, hvilket giver ab dyr-udskillelsen. I næste trin fokuseres på opdelingen i stald- og gødningstype, hvor tab af ammoniak og lattergas kortlægges for de forskellige staldtyper, og tabene fratrækkes. Tabet af ammoniak afhænger af både stald- og gødningstyper og er ikke ens for gylle og dybstrøelse og heller ikke ens for kvæg- henholdsvis svinegylle. Derfor sker beregningerne under hensyntagen til husdyrkategori samt stald- og gødningstype. Det samme er gældende for det tredje beregningstrin, hvor tabet af ammoniak og lattergas under lagringen kvantificeres og fratrækkes, hvorved fås ab lager-normtallene. Beregningsprincipperne er ikke ændret i forbindelse med dette års opdatering. 

Ovennævnte principper bruges til beregning af ab lager-normtallene for kvælstof, fosfor og kalium. Tilsvarende beregnes indhold af tørstof og volumen for nævnte husdyrkategorier og gødningstyper. De endelige normtal for husdyrgødning omfatter værdier for flere end 150 forskellige kategorier.

Grundlaget for beregningerne af normtallene bygger på en kombination af nye data fra praksis, resultater og sammenhænge fastlagt i danske forsøg samt danske og internationale tabelværdier vedrørende fodring, foderets indhold, produktion og indhold i produkterne, emissionsdata fra forsøg med forskellige staldtyper og gødningslagring mv.


Yderligere oplysninger:
Professor Hanne Damgaard Poulsen,
Institut for Husdyrvidenskab,

Telefon: 8715 7895,
e-mail: hdp@anis.au.dk