Aarhus University Seal

Vejen til mælkeproduktion med et lavere klimaaftryk

Ønsket om en mere bæredygtig dansk mælkeproduktion med et reduceret klimaaftryk på både produkt, ko-, bedrift- og national niveau er baggrunden for et nyt projekt, som er påbegyndt ved AU-Foulum og Københavns Universitet. Undervejs skal der blandt andet testes meget ekstreme foderrationer samt nye foderadditiver som potentielle kandidater til reduktion af metan.

Nyt projekt vil styrke en koordineret indsats til at reducere metanemissionen fra kvægbruget. Foto: Anders Trærup, AU.
Nyt projekt vil styrke en koordineret indsats til at reducere metanemissionen fra kvægbruget. Foto: Anders Trærup, AU.

En mere bæredygtig dansk mælkeproduktion er et højt prioriteret indsatsområde i den fremlagte strategi for 2018-2020 for Landbrug & Fødevarer – Kvæg. Men et lavere samlet klimaaftryk er stærkt udfordret – særligt af forventningen om en forøgelse af mælkeproduktionen fra 2015 til 2030 på 28%.  Hvis disse ambitiøse mål skal nås, kræver det nye forskningsmæssige tiltag.        

 

Test af ekstreme foderrationer og nye foderadditiver

”Derfor skal vi i dette nye projekt teste dels meget ekstreme foderrationer og dels de nye foderadditiver som vi får identificeret i laboratorieforsøg, som potentielle kandidater til reduktion af metan”, fortæller professor Peter Lund fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, som står i spidsen for projektet. Endvidere vil eksisterende og nye data blive analyseret med henblik på vurdering af kuldioxids evne som markør for metan- og ammoniakemission.


Udvikling af metode til hurtig screening

Desuden videreudvikles en laboratoriemetode, så den kan bruges til hurtig screening for dannelse af metan og andre væsentlige drivhusgasser under fermentering af foder i vomvæske, og til at karakterisere de til grundlæggende forandringer i vommikrobiota, der er ansvarlige for disse forandringer. Metoden skal efterfølgende bruges til at screene forskellige typer af foderingredienser og foderadditiver. ”Dette vil bidrage med vigtig viden om, hvilket vommiljø vi skal opnå for at ”fange” næringsstoffer, der ellers går tabt i metan, men uden det kommer til at have negativ effekt på fordøjeligheden af foderet”, slutter Peter Lund.

 

Opbygning af netværkssamarbejde

Projektet skal sikre opbygning af netværk blandt danske forskere, udviklings- og rådgivningsmedarbejdere som sammen med øvrige leverancer vil styrke en koordineret indsats til at reducere emissionen fra kvægbruget. Resultaterne fra projektet vil qua implementering og dokumentation af tiltag medvirke til opfyldelse af målsætningen for kvægbrugets reduktion i emission af klimagasser.     

 

Flere oplysninger

Professor Peter Lund, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Peter.Lund@anis.au.dk