Aarhus University Seal

Nye normtal for husdyrgødningens indhold af næringsstoffer

Indhold af næringsstoffer, tørstof og volumen i husdyrgødning er nu offentliggjort af Aarhus Universitet.

Forskere ved Aarhus Universitet har foretaget en årlig revision af husdyrgødningens indhold af næringsstoffer og udregnet normtal for kvæg, svin, fjerkræ, mink, får, geder og heste. Foto: Søren Tobberup Hansen, AU

Den årlige revision af husdyrgødningens indhold af næringsstoffer er nu gennemført, og normtallene er opdateret. Der beregnes normtal for husdyrgødningens indhold af kvælstof, fosfor og kalium, ligesom der angives vejledende værdier for tørstofindhold og volumen. Der beregnes normtal for kvæg, svin, fjerkræ, mink, får, geder og heste, idet hver af disse husdyrarter underopdeles i relevante undergrupper. Dertil kommer, at der for hver undergruppe beregnes normtal for alle staldtyper og gødningstyper.

 

150 forskellige kategorier
Beregningen sker i tre trin, og i første trin beregnes udskillelsen af næringsstoffer fra de enkelte dyrekategorier, hvilket giver ab dyr-udskillelsen.

I trin to fokuseres på opdelingen i stald- og gødningstype, idet tab af ammoniak og lattergas kortlægges for de forskellige staldtyper, og tabene fratrækkes. Tabet af ammoniak afhænger af både stald- og gødningstyper og er f.eks. ikke ens for gylle og dybstrøelse og heller ikke ens for kvæg- henholdsvis svinegylle. Derfor sker beregningen under hensyntagen til husdyrkategori samt stald- og gødningstype. Det samme er gældende for det tredje beregningstrin, hvor tabet af ammoniak og lattergas under lagringen kvantificeres og fratrækkes, hvorved fås ab lager-normtallene. Ovennævnte principper bruges til beregning af ab lager-normtallene for kvælstof, fosfor og kalium. Tilsvarende beregnes indhold af tørstof og volumen for nævnte husdyrkategorier og gødningstyper. De endelige normtal for husdyrgødning omfatter værdier for flere end 150 forskellige kategorier.

 

Grundlaget for beregningerne af normtallene bygger på en kombination af nye data fra praksis, resultater og sammenhænge fastlagt i danske forsøg samt danske og internationale tabelværdier vedrørende fodring, foderets indhold, produktion og indhold i produkterne, emissionsdata fra forsøg med forskellige staldtyper og gødningslagring mv.

Der er nedsat et udvalg med repræsentanter fra fagområderne husdyrernæring- og fodring og emissioner i stalde og under lagring. Udvalget har repræsentanter fra forskning, erhverv og rådgivning og gennemfører indsamlingen af ny data samt den efterfølgende beregning af de nye normtal.

 

Det oprindelige formål med normtallene var at skabe fagligt dokumenterede værdier til brug for gødningsplanlægningen, men tallene har senere fået mange andre anvendelser og bruges blandt andet til at evaluere tiltag i vandmiljøplaner, hvor der primært fokuseres på ændringerne i husdyrgødningens indhold over planernes virkeperiode.

 

Se normtallene for 2012.

Se seneste års normtal samt beskrivelse af principperne bag beregningerne.

 

Yderligere oplysninger: Forskningsleder og formand for Husdyrgødningsudvalget, Hanne Damgaard Poulsen, Institut for Husdyrvidenskab, telefon: 8715 7895, e-mail: hdp@agrsci.dk