Aarhus University Seal

Tildeling af halm i vinterperioden øger kuldstørrelsen hos mink

Ved at tildele mink halm i burene allerede i januar, bliver kuldstørrelse på den 7. dag efter fødslen signifikant større. Det viser en undersøgelse fra Institut for Husdyrvidenskab. Resultaterne viser også, at minktæver er motiverede for redebygning i vinterperioden, selv inden parring og yngelpleje.

Tæver, der fik halm tildelt i januar, havde signifikant flere hvalpe i live pr. kuld syv dage efter fødsel i forhold til tæver der fik tildelt halm i marts. Foto: Toke Munk Schou.
Halmen bør tildeles inde i buret, da halm givet ovenpå redekasserne kun bruges i ringe omfang til redebygning. Foto: Toke Munk Schou.

Når minkhvalpe først har fået en god start på livet og overlever den første kritiske uge, er risikoen for, at de dør, markant reduceret. Derfor har der de seneste år været særligt fokus på at øge andelen af hvalpe, der overlever den første uge efter fødsel.

Ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet er der blandt andet forsket i minktævernes redbygningsadfærd, stressniveau omkring fødsel og redernes indvirkning på hvalpeoverlevelsen.

Det har nu affødt meget vigtige og brugbare resultater for praksis. Forskningsarbejdet har nemlig vist, at redemateriale til mink bør tildeles i burene frem for på redekassens låg - og dette bør foregå allerede i januar.

Minktæverne har vist sig at være tydeligt motiverede for redebygning i vinterperioden, selv inden parring og yngelpleje. Ved at tildele halm i januar er der således væsentligt flere hvalpe per kuld på den 7. dag efter fødslen sammenlignet med halmtildeling i marts. 

Dyr, materialer og forsøgsdesign

Forsøget blev udført på Aarhus Universitets forsøgsfarm i Foulum i 2015. Ved forsøgets start indgik 126 førsteårs, brune tæver. Minkene blev huset i normale farmbure med tilhørende redekasser, hvori der blev placeret en ruse af metalgitter (maskemål på låg: 240 mm x 240 mm). Snittet byghalm var tilgængelig på redekasselågene igennem hele forsøgsperioden.

Minkene blev placeret i burene i løbet af november-december og blev ikke flyttet yderligere under hele forsøgsperioden.

Den 15. januar blev hvalpenet (der dækker 2/3 dele af bunden i buret) og bundpap indsat i burene, og bundplade og mursten indsat i redekasserne.

Dyrene blev opdelt i to lige store behandlingsgrupper a 63 individer:

  • Behandlingsgruppen Halm15Jan fik fri adgang til halm i buret fra 15. januar og frem til dag 7 efter fødsel.
  • Behandlingsgruppen Halm23Marts fik fri adgang til halm i buret fra 23. marts og frem til dag 7 efter fødsel.

80 g halm blev tildelt i buret foran redekassen tre gange ugentligt, hvis mere end 75 procent af det tidligere tildelte halm var forbrugt. Antallet af tildelinger pr. bur blev registreret. I alle redekasser blev der yderligere tildelt 300 g easy-strø 23. marts.

Redescore blev udført før og dagen efter første tildeling og fremefter én gang ugentligt. Til at måle redekasseklima blev der installeret temperatur- og fugtighedsloggere i alle redekasser.

Tidlig tildeling af halm er positivt på flere fronter

Denne undersøgelse viser som den første, at tildelingstidspunktet af redemateriale alene har en positiv effekt på reproduktionen modsat tidligere forsøg, hvor tildeling og flytning forgik samtidigt. Det er også første gang, at en undersøgelse har set på tildeling af redemateriale før parring og dets effekt på den efterfølgende reproduktion.

Adgang til halm fra 15. januar påvirker ikke blot et enkelt reproduktionsparameter, som medfører den forbedrede reproduktion, men har en positiv effekt på alle parametre målt i denne undersøgelse sammenlignet med Halm23Marts.

Tæver i gruppen Halm15Jan havde større kuld ved fødsel, færre dødfødte, flere levende hvalpe dag et og større tilvækst, hvilket tilsammen medførte signifikant flere hvalpe i live pr. kuld på den 7. dag.

Kommende forsøg

Data fra dette forsøg vil inden årets udgang yderligere blive suppleret med cortisol metabolit-målinger fra afføringsprøver. Derved vil dyrenes stresspåvirkning igennem forsøgsperioden kunne kortlægges. Resultaterne vil vise, om tildeling af halm fra 15. januar har en stressreducerende effekt på minktæver under drægtighedsperioden og omkring parring, hvilket evt. vil kunne forklare forskellen i reproduktionssuccesen mellem grupperne.

Ydermere indgår dyrene, beskrevet i denne artikel, i et større forsøg med flere forskellige flytningstidspunkter såvel som tildelingstidspunkter. Forsøget vil undersøge, om der findes en bedre flytnings- og tildelingsprocedurer end den hidtil bedst fundne (flytning og tildeling 23. marts) i forhold til tævernes og hvalpenes velfærd såvel som overlevelse.

Resultaterne i dette forsøg har endvidere medvirket til at igangsætte en undersøgelse, der skal dokumentere, i hvor høj grad og til hvilke formål halm (som krævet i loven) anvendes af mink. Undersøgelsen af anvendelse af halm vil blive udført i 2016-2017.

Læs flere resultater fra minkforskningen ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet i DCA-rapport nr. 66


Flere oplysninger

Toke Munk Schou
Institut for Husdyrvidenskab
E-mail: Tokeschou@anis.au.dk  
Telefon: 87154261

Jens Malmkvist
Institut for Husdyrvidenskab
E-mail: jens.malmkvist@anis.au.dk
Fastnet: 87157956
Mobil: 61706674