Aarhus Universitets segl

Konsekvenser af varierende stivelse til malkekøer

Projektets formål og baggrund
Forventningen til dansk mælkeproduktion er, at ydelsen skal stige, hvilket stiller højere krav til samspillet mellem ko og foderration og samtidig sikre at fysiologisk ubalance undgås. Stivelsesprodukter er billige og ofte brugt til at øge energikoncentrationen med. Men en stor andel stivelse er traditionelt blevet anset for at være skadeligt for vommiljø og sundhed samt reducere ydelsen. Modsat dette har en række forsøg ved AU vist, at køer tilvænnet et stabilt højt niveau af stivelse ikke går ned i energioptagelse og mælkeproduktion. Konklusionen på dette må være, at det ikke er stivelse i sig selv, der er et problem for køerne, men at problemet skyldes variationer i stivelsesoptaget som dagligt opstår ved afblanding og sortering i rationen. Meget tyder på, at man med homogene rationer (fx kompakt fuldfoder) kan komme tættere på den optimale ration, og at den øvre grænse for stivelsesrig kraftfodertildeling kan øges. 

Projektets hovedindhold

  • Vi vil undersøge konsekvenserne af dag til dag variationer i stivelsesoptag (homogene versus heterogene rationer) på produktion, vomsundhed og stofskifte hos malkekøer.
  • Projektet er organiseret i to arbejdspakker hvor den første skal afklare de produktionsmæssige konsekvenser ved variationer i stivelsesoptaget. Den anden bygger på erfaringerne fra den første og skal i intensive forsøg afklare de stofskifte- og sundhedsmæssige aspekter ved variationer i stivelsesoptaget.  
  • Projektet forventes at udbygge viden om homogene og heterogene rationer, og dermed at åbne op for fodring med øget energikoncentration. Hermed banes vejen for fremtidens foderrationer, der skal understøtte den øgede mælkeydelse uden at kompromittere koens sundhed. Stivelsesrige fodermidler er typisk billigere end resten af komponenterne i rationen og derfor vil en øget korn andel overordnet set betyde en billigere ration. Yderligere forventer vi, at omfanget af subklinisk acidose reduceres. 

Offentliggørelse
Resultaterne vil blive publiceret i danske rapporter/publikationer; desuden i mindst 1 international peer reviewet tidsskriftsartikel.

Resultater fra de enkelte arbejdspakker påtænkes også præsenteret på nationale og internationale møder og konferencer. Resultaterne fra projektet vil indgå i temadage med emnet fuldfoder på AU Foulum, og projektet er også oplagt at have med på SEGES’ Fodringsdag for konsulenter og Kvægkongres.

Vi forventer, at resultaterne fra de forskellige forsøgsaktiviteter kan bruges til udvikling af managementværktøjet (NorFor) vedrørende blanding af fuldfoder til malkekøer og betydningen af at holde en stabil fodersammensætning.