Aarhus Universitets segl

Reduceret metanproduktion med optimeret mælkeproduktion

- Udnyttelse af samspillet mellem foderadditiver, den enkelte kos genetik og vommens mikrober.

Projektets formål og baggrund

Projektets overordnede formål er at anvise strategier til reduktion af metanemissionen fra malkekøer med 50%, således at vi kan fastholde en betydelig mælkeproduktion i Danmark.

Projektets hovedindhold

Projektet vil at undersøge samspillet mellem det enkelte dyr (genotype og fænotype), foderrationen og brug af foderadditiver, samt vommikrobiomet. For at kunne opnå en målsætning om 50% reduktion i metanemission fra dansk malkekvæg er det nødvendigt at videreudvikle hidtidige forsøgsaktiviteter på området til også at:

1) foretage forsøg med et større antal dyr end man hidtil har anvendt i mere intensive forsøg for så vidt angår foderadditiver.
2) sikre at vi har den fornødne forståelse, ikke bare for hvordan metanemission påvirkes, men også dy-rets funktion i øvrigt (ikke mindst fordøjelse, vomfunktion og mælkeproduktion).
3) fastslå hvilken genetik kombineret med andre individuelle egenskaber (paritet og laktationsstadie) og metanreducerende strategier, der kan sikre den største kvantitative reduktion i metanemission.

Vi vil derfor i dette projekt anvende hele malkeko-besætningen på AU-Foulum som forsøgsbesætning, da det tillader registrering på et stort antal dyr under kontrollerede og ensartede forhold.

Projektperiode og offentliggørelse

Projektets resultater, offentliggøres på ANIS hjemmeside samt ved nationale og internationale kongresser. Der formidles i danske popoulærvidenskabelige tidsskrifter samt i internationale peer-reviewede tidsskrifter.
Projektet starter januar 2022 og afsluttes december 2026.