Aarhus Universitets segl

Projektliste-Fisk

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. VAXFISK Effektiv sygdomsforebyggelse i dansk fiskeopdræt ved målrettet vaccination

  Niels Lorenzen, Helle Frank Skall & Lene Nørskov

  Formålet med dette projekt er at effektivisere sygdomsforbyggelsen ved opdræt af fisk i akvakultur. Animalske fødevarer baseret på fisk er sund kost bl.a. fordi den favorable fedtstofsammensætning nedsætter risikoen for hjertekarsygdomme
  hos mennesker. Faldende vilde fiskebestande har øget vigtigheden af produktion af fisk i akvakultur som fødevarekilde. Danmark er foregangsland indenfor opdræt af regnbueørreder og regeringens og akvakulturerhvervets mål er, at øge den danske produktion af fisk i både dam- og havbrug. Dette skal ske miljøneutralt. I den nuværende produktion medfører behandling af udbrud af bakterielle fiskesygdomme et relativt højt antibiotikaforbrug på trods af at fiskene vaccineres. De anvendte vacciner er baseret på udenlandske varianter af
  de sygdomsfremkaldende bakterier. Disse vacciner har vist sig at have en relativ dårlig effekt under danske forhold, hvor såvel bakterievarianter som opdrætsbetingelser er anderledes end i vore nabolande. Dette projekt vil optimere vacciner- og vaccinationsstrategier, således at forbruget af antibiotika kan minimeres samtidig med at produktionstab som følge af sygdomme reduceres. Projektet vil således medvirke til en optimeret produktion som vil være både mere miljørigtig og mere rentabel. Projektet vil dermed også bidrage til at underbygge grundlaget for den planlagte udvidelse af produktionen af regnbueørreder i dansk akvakultur.Beskrivelse

  01/07-201530/06-2019

 2. Targeted disease prophylaxis in European fish farming

  Niels Lorenzen, Ellen Lorenzen, Jesper Skou Rasmussen, Dennis Bela-ong, Dagoberto Sepúlveda & Helle Kristiansen

  TargetFish er et stort internationalt samarbejdsprojekt, der er finansieret af EU’s 7. Rammeprogram. Projektet løber over fem år og startede i oktober 2012.
  Europæisk akvakulturproduktion giver beskæftigelse til 65.000 personer og har en omsætning på 3 mia. euro. Manglen på godkendte veterinære lægemidler og de deraf følgende sygdomsudbrud i fiskeopdræt koster sektoren 20 % af produktionsværdien. Den mest hensigtsmæssige metode til sygdomsbekæmpelse, både fra en økonomisk og en etisk synsvinkel, er at forhindre udbrud af sygdomme ved vaccination. TargetFish vil fremme udviklingen af eksisterende (men ikke tilstrækkelige) samt nye prototype vacciner mod vigtige virale eller bakterielle patogener. De udvalgte fiskearter er laks, regnbueørred, karpe, havaborre, bras og pighvar.
  Projektet vil udvikle målrettede vaccinationsstrategier for nuværende sub-optimale - og for nye vacciner. Forbedrede vacciner vil blive bragt tættere på industriel anvendelse ved at adressere praktiske spørgsmål såsom effektivitet, sikkerhed og administrering af vaccinen. TargetFish vil også etablere en videns- og teknologiplatform for rationel udvikling af næste generation af fiskevacciner.
  Projektet er bevilget og finansieret af EU.Beskrivelse

  01/10-201230/09-2017

 3. Fishguard

  Torben Egil Kjær & Niels Lorenzen

  Adfærd er en følsom indikator for velfærd hos opdrætsfisk. Man har vist at stressfaktorer som sygdomme, dårlig vandkvalitet og lave iltkoncentrationer påvirker svømmeadfærden. Længere tids stress påvirker fisk i negativ retning, og man har vist at stress kan mindske tilvæksten, nedsætte immunforsvaret og udløse behandlingskrævende sygdomme. Overvågning af adfærden vil vise signaler for stress og dårlig trivsel hos opdrætsfisk tidligt, således at opdrætteren har mulighed for at udvise rettidig omhu i forhold til fiskenes velfærd.
  Projektets formål er at skabe et softwarebaseret system der automatisk overvåger fiskeadfærd i akvakulturanlæg ved hjælp af videokameraer. Systemet vil løbende analysere adfærden, og advare når den ændrer sig markant. Overvågningen vil blive integreret med målinger af andre fysiske parametre på anlægget (ilt, pH m.m.). Endeligt vil systemet monitere døgnet rundt, og give mulighed for remote adgang til data og alarmopsætninger.
  Automatisk overvågning vil forbedre produktionen og effektivisere arbejdet på kommercielle opdræt. Det forudses at adfærds-overvågningssystemer om få år vil være uundværlige i lande som f.eks. Norge, Skotland, Canada, USA og Chile, hvor arbejdskraften er dyr. Fishguard forventes at øge eksporten indenfor dansk højteknologisk udstyr til akvakultur betydeligt i de kommende 5 år, hvor det forventes at der vil blive investeret op mod 200 mia DKK til modernisering af anlæg og køb af udstyr på verdensplan.
  Projektet er bevilget og finansieret af NaturErhvervstyrelsen, GUDP.Beskrivelse

  01/08-201213/07-2015

 4. Målrettet sygdomsforebyggelse i marint fiskeopdræt

  Niels Lorenzen, Ellen Lorenzen & Helle Frank Skall

  Danskerne er i stigende grad begyndt at værdsætte fisk som sund og velsmagende kost. De faldende naturlige fiskeriressourcer har betydet at akvakultur gradvist har indtaget en øget rolle som leverandør af fisk til fødevareindustrien.
  Men mens akvakultur på verdensplan er en af de hurtigst voksende industrier, har produktionen i Danmark været stagnerende blandt andet på grund af skærpede miljøhensyn.
  Ny teknologi og viden omkring havmiljøet betyder, at man har kunnet åbne op for en markant forøgelse af specielt produktion af regnbueørred i marin akvakultur. Her har det imidlertid vist sig, at sygdomsudbrud specielt i sommermånederne udgør et væsentligt problem. Vacciner udviklet til norsk lakseopdræt, har ikke været effektive og antibiotikaforbruget har derfor været uacceptabelt højt.
  Dette projekt vil karakterisere de sygdomsfremkaldende bakterier og udvikle skræddersyede effektive vacciner til fiskeopdræt i danske havområder. Dermed kan sygdomsudbrud forebygges i stedet for behandles. Dette vil forbedre fiskenes velfærd og give en mere miljøvenlig produktion uden tab som følge af sygdomsudbrud og med et minimalt behov for antibiotika. Der vil hermed være skabt grundlag for en bæredygtig ekspansion af marint fiskeopdræt i Danmark og såvel fødevareindustrien som forbrugerne vil i højere grad kunne forsynes med sunde råvarer produceret i Danmark.
  Projektet er et samarbejde mellem danske og udenlandske forskere, akvakulturerhvervet samt vaccine- og foderfabrikanter.
  Projektet er bevilget og finansieret af Det Strategiske Forskningsråd.Beskrivelse

  01/04-201231/03-2016

 5. Harmful algae and fish skills

  Niels Lorenzen & Helle Frank Skall

  Opblomstringer af giftige alger er et tilbagevendende fænomen i danske farvande, og disse kan resultere i massedød af såvel vilde fisk som fisk i hav- og landbaserede fiskeopdræt. Disse fiskedræbende alger udgør en stor risiko og udfordring, fordi de på få dage kan udrydde hele fiskepopulationer i et givent område. Dette kan have katastrofale konsekvenser for de implicerede fiskeopdrættere, men udgør også et problem for erhvervs- og lystfiskeri. Derfor er vi nødt til at kunne monitere og håndtere giftige algeopblomstringer.
  Projektet vil søge at identificere de implicerede algetoksiner og udvikle nye kemiske målemetoder til at påvise og kvantificere algetoksinerne i havet. Projektet vil også udvikle molekylære prober til en sikker artsbestemmelse af de mest almindelige fiskedræbende algearter samt at anvende en molekylær metode (real time kvantitativ PCR) til at kvantificere algerne uden brug af mikroskop. I projektet vil vi derudover undersøge mekanismerne bag algernes effekt på fiskene og mulige mekanismer bag fisks potentielle tilpasning til giftige alger og akkumulering af algetoksiner i fisk.
  Projektet vil føre til et moderniseret og stærkt forbedret moniteringsprogram og risikovurdering af giftige algeopblomstringer, der forårsager fiskedød i danske farvande.
  Projektet er bevilget og finansieret af Det Strategiske Forskningsråd ved Programkomiteen for Sundhed, Fødevarer og Velfærd.Beskrivelse

  01/01-201231/12-2016