Aarhus Universitets segl

Bedre grovfoder med mekanisk behandling

I et nyt projekt vil Kverneland Group Kerteminde, Aarhus Universitet og DKC i samarbejde sikre en bedre udnyttelse af grovfoder hos malkekvæg. Det skal ske ved at udvikle ny teknologi i forbindelse med mekanisk behandling ved høst og bjergning af græsmarksfoder til ensilage.

Ny teknologi skal være med til at øge fiberfordøjeligheden i græsmarksafgrøder og dermed køernes udnyttelse af afgrøden. Foto: Uffe Larsen

Omkostninger til foder er den største udgiftspost til mælkeproduktionen, og bedrifterne har de seneste år i stigende grad anvendt majs til helsæd i primærproduktionen grundet et højere udbyttepotentiale og energiindhold i forhold til græsmarksafgrøder. Den øgede andel majs reducerer dog bedriftens selvforsyning med protein og giver anledning til større udsving i det årlige udbytte og foderkvalitet. Majs påvirker jordens frugtbarhed i negativ retning, i forhold til græs, og giver typisk større kvælstofudvaskning end græs.

Disse udfordringer søger Kverneland Group Kerteminde og forskerne ved Aarhus Universitet at imødegå ved at udvikle teknologi, der øger fiberfordøjeligheden i græsmarksafgrøder og dermed både øger nettoudbyttet fra marken samt køernes udnyttelse af afgrøden. 

Maskine til mekanisk behandling af græs skal udvikles og afprøves

Formålet med projektet er således at forbedre kvægets udnyttelse af grovfoder og dermed kvægproduktionens konkurrencedygtighed samtidig med en reduceret miljøpåvirkning. Dette skal opnås ved at udvikle og afprøve en maskine som, ved mekanisk behandling af græs ved høst, øger udnyttelsen af græsset til mælkeproduktion til en konkurrencedygtig pris i forhold til majs.

Det vil give en økonomisk gevinst for landmanden og samtidig understøtte en yderligere udbredelse af økologisk kvægbrug som er specielt afhængige af grovfoder med høj fordøjelighed. Erstatning af kraftfoder med græsensilage med høj fordøjelighed vil desuden reducere afhængigheden af importeret proteinfoder. 

Store gevinster i vente ved at udnytte grovfoderet bedre

Samlet er forventningen, at den nye teknologi kan understøtte en fremadrettet bæredygtig udvikling af kvægbruget via højere N-udnyttelse gennem øget fordøjelighed af græsmarksafgrøder, mindre P overskud og lavere udledning af drivhusgasser og dermed en reduceret miljø- og klimabelastning per kg produceret mælk.

Endvidere forventer projektet at kunne bidrage til at fremme anvendelsen af græsmarksafgrøder i mælkeproduktionen samt at øge konkurrenceevnen for økologisk mælkeproduktion.

Projektet er finansieret af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), Miljø- og Fødevareministeriet og løber i perioden 2016 - 2019.

Artiklen har været bragt i Ny Kvægforskning, september 2016

 

Flere oplysninger:

Martin Riis Weisbjerg, Institut for Husdyrvidenskab, AU,
E-mail: Martin.Weisbjerg@anis.au.dk 

Uffe Larsen, Kverneland Group Kerteminde,
E-mail: uffe.larsen@kvernelandgroup.com 

Troels Kristensen. Institut for Agroøkologi, AU,
E-mail: Troels.Kristensen@agro.au.dk