Aarhus Universitets segl

Der er ikke økonomi i at fodre med meget lidt grovfoder

Hvis tørken rammer, kan det stadig bedst betale sig at indkøbe mere grovfoder frem for at begrænse grovfoderandelen markant, selvom grovfoderpriserne stiger. Det er konklusionen på helt nye økonomiske beregninger foretaget af Aarhus Universitet og SEGES på baggrund af et fodringsforsøg ved Danmarks Kvægforskningscenter.

På baggrund af den tørre sommer er der gennemført et forsøg på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) i fællesskab mellem Århus Universitet, SEGES og DLG for at belyse virkningen af fuldfoderrationer, hvor halm og kraftfoder udgør en større andel. Resultaterne viser, at køer kan fungere rimeligt på en ekstraordinær lav grovfoderandel (præsenteret i artiklen: ”Køer kan nøjes med 25 % tørstof fra grovfoder” i KvægNyt nr. 22). Til trods herfor kan det være en økonomisk dårlig beslutning viser de økonomiske konsekvensberegninger fra AU og SEGES.  

Resultaterne er fra de sidste 4 forsøgsuger, hvor tilvænning til foderet var overstået. Alle 90 Holstein køer var mere end 4 uger fra kælvning ved forsøgsstart, mens enkelte af de 60 Jersey køer var nykælvere.


Foderets sammensætning
Kontrolbehandlingen svarede til DKC’s standard PMR-blanding med 50 % af tørstof (TS) i den samlede ration fra grovfoder (ensilage af halvt græs- og halvt majsensilage) suppleret med valset byg, rapskage, sojaskrå, roepiller, mineraler og vand. Foruden denne PMR (Partiel Mixed Ration) blev køerne tildelt 2,6 kg TS fra kraftfoder i malkerobotterne.

Der blev testet to såkaldte Nul-grovfoder PMR-blandinger med to forskellige råvaremix samt halm og vand. ”NonGM” råvaremix var baseret på byg, kornbærme, rapskager, roepiller, melasse, fedt, mineraler samt ludkorn, dvs. råvarer, der normalt kan indkøbes som NonGM. ”GM” råvaremix var baseret på majs, sojaskrå, sojaskaller, solsikkeskrå, melasse, fedt og mineraler, dvs. med råvarer, der oftest er GM-råvarer.

Der blev således fremstillet to Nul-grovfoder PMR-blandinger med 90 % af TS fra de nævnte råvaremix og 10 % af TS fra halm, samt ca. 25 liter vand pr. ration, så tørstofindholdet var ca. 40%. Begge typer af råvaremix blev desuden fodret til to andre forsøgshold som en 50:50 blanding af standard PMR-blandingen og en Nul-grovfoder PMR-blanding, så der i disse blandinger var 25 % af TS fra grovfoder. Der blev således afprøvet fem PMR-blandinger (Tabel 1).

Tabel 1. Forsøgsdesign(GM = genmodificeret).

Foderblandinger i forsøget. Standardfoder (tv.); reduceret grovfoder (midt); nul-grovfoder (th.).

Tre grupper køer indgik i forsøget. I gruppe 1 (45 Holstein-køer) blev de to PMR-blandinger med ”GM” råvaremix testet over for standard PMR-blandingen. I gruppe 2 og 3 med henholdsvis 45 Holstein-køer og 60 Jersey-køer blev de to PMR-blandinger med ”NonGM” råvaremix testet over for standard PMR-blandingen.

Forudsætninger om priser på mælk og foder
Prisen pr. kg mælk blev beregnet i november med Arlas afregningsmodel med tillæg og efterbetaling. Modellen korrigerer bl.a. for fedt- og proteinprocent. Der er regnet med tillæg til mælkeprisen for GMO-fri foder for de to PMR-blandinger baseret på NonGM. Græsensilage fra første og tredje slæt samt majsensilage er prissat til hhv. 1,17; 0,98 og 0,89 kr. pr. kg. TS jf. SEGES vejledende interne grovfoderpriser. Øvrige foderpriser er aktuelle handelspriser i kr. pr. kg., herunder: byghalm 0,69; valset vårbyg 1,75; roepiller 1,29; rapskager 1,96; sojaskrå 2,72; soda hvede 1,88; ”GM” råvaremix 2,28; ”NonGM råvaremix 2,18; AMS-kraftfoder 2,05.


Udskiftning af store mængder grovfoder med halm og kraftfoder medfører økonomisk tab
I tabel 2 ses de økonomiske resultater for de forskellige kombinationer af 3 forsøgshold og 5 PMR-blandinger. Resultatet var, at indtægten fra mælk minus udgiften til foder (herefter kaldet restbeløbet) faldt markant ved helt at undlade grovfoder i form af ensilage (0 % TS fra grovfoder). Faldet i restbeløb var på 30 og 32 kr. pr. ko pr. dag for henholdsvis GM og NonGM råvaremix for de to hold med Holstein køer.

For NonGM råvaremix til Jersey køer var faldet på 17 kr. Når kun halvdelen af grovfoderet blev erstattet, faldt restbeløbet med 17 og 11 kr. for henholdsvis GM og NonGM råvaremix for Holstein og kun 5 kr. for NonGM råvaremix til Jersey. Selv om mælkeindtægten for Jersey var højere ved halvering af grovfodermængden, blev restbeløbet alligevel reduceret med 5 kr., primært fordi prisen pr. kg. TS af PMR-blandingen var 33 % højere end i standard PMR-blandingen. Generelt var den højere pris på kraftfoder (incl. råvaremix) end for grovfoder, og dermed prisen pr. kg TS i PMR-blandingerne, den væsentligste årsag til de beregnede økonomiske tab ved at reducere andelen af grovfoder.

I tabellens nederste række er beregningen gentaget under antagelse af, at prisen på grovfoder (ensilage) blev fordoblet. Med denne antagelse gav det ingen forskel i restbeløbet for Jersey for rationerne med 50 % og 25 % af TS fra grovfoder. For de øvrige behandlinger var tabet ved at reducere grovfoderandelen mindre ved den fordoblede grovfoderpris, men alligevel var det stadigt ikke økonomisk fordelagtigt at reducere grovfoderandelen. Gennemregning med 50 % lavere mælkepris (resultater ikke vist) gav næsten samme forskelle mellem behandlingerne, som for fordobling af grovfoderprisen.


Økonomi i indkøb af supplerende grovfoder
Selvom køerne havde god ædelyst og ikke gav signifikant mindre EKM ved halvering af grovfoderet, så viste de økonomiske beregninger, at det var forbundet med tab at erstatte store mængder grovfoder med halm og kraftfoder. Tabet for Jerseykøer var væsentligt mindre end for Holstein køer. I en situation med mangel på grovfoder er der altså økonomi i at indkøbe supplerende grovfoder til en noget højere pris end normalt. Hvis udgangspunktet er grovfoderlager og fodring svarende til de viste rationer med 25 % af TS fra grovfoder, kan der opnås uændret restbeløb for Jersey køer ved at indkøbe supplerende ensilage til 2,00 kr. pr. kg TS og fodre med rationen med 50 % af TS fra grovfoder. For Holstein er det over 2,75 kr. pr. kg TS ensilage. Dette under antagelse af, at det alene er prisen på det indkøbte ensilage og hverken pris på kraftfoder eller mælk, der ændres, og at det er ensilage af tilsvarende kvalitet.

Prioritér det gode grovfoder til de højtydende køer
Når der er mindre grovfoder til rådighed, er det desuden vigtigt først at reducere grovfoderet til de dyregrupper, hvor det forringer produktionen mindst. Tidligere undersøgelser har vist, at jo senere i laktationen reduktionen af grovfoder sker, jo mindre virkning har det på produktionen. Ligeledes betaler opdræt mindre for det gode grovfoder sammenlignet med de højtydende køer. Forsøget og beregningerne er foretaget for konventionelle køer. Beregninger for økologiske køer er foretaget af Arne Munk i Magasinet Kvæg nov. 2018.

 


Tabel 2. Effekt på foderoptagelse, produktion og økonomi af foderblandinger med forskellige andele af grovfoder (halv græs og halv majs) og to forskellige sammensætninger af råvaremix i foderblandingen. Der blev desuden tilbudt op til 2,6 kg TS fra AMS-kraftfoder. Effekter er målt efter 4 ugers tilvænning.1Partiel Mixed Ration er foderblandingen uden det individuelle og separate tildelte AMS-kraftfoder.  


Læs mere om fodringsforsøget og om reduktion af antal køer ved tørke i følgende artikler:

 

Flere oplysninger

Søren Østergaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet,

Christian Børsting, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet,

Niels Bastian Kristensen, SEGES

Anne Braad Kudahl, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet