Aarhus Universitets segl

En bred vifte af viden om mink fremlagt

Den årlige temadag om aktuel minkforskning tiltrak mange deltagere fra erhvervet. Temadagen kom vidt omkring og omhandlede blandt andet minkens reproduktion, velfærd og sundhed. Materiale fra mødet er udkommet i en ny rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Forskere har meget fokus på at få mere viden om minkens adfærd og velfærd. Foto: Janne Hansen

Omkring 150 pelsdyrkonsulenter, dyrlæger, forskere, pelsdyravlere og andre med interesse for det seneste nyt inden for pelsdyrforskning deltog i den årlige temadag om aktuel minkforskning på AU Foulum, der traditionen tro blev afholdt den tredje tirsdag i september.

 

Årets temadag omhandlede den praktisk orienterede del af forskningen inden for minkproduktion og dækkede en bred vifte af emner lige fra minkens parring og reproduktion til reduktion af kvælstofudledning fra dyrenes gødning. Opsummeringer af indlæggene fra temadagen er udkommet i en rapport fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Forskere fra Aarhus Universitet har leveret otte af de tolv indlæg i rapporten.   

 

Flere og mere levedygtige minkhvalpe

Antallet af hvalpe er en væsentligt faktor i minkproduktion. Forskere fra Aarhus Universitet samarbejder tæt med erhvervet i et fireårigt projekt, der har til formål at udvikle produkter og anvise management til at øge antallet af levedygtige hvalpe fra tæverne. Projektet begyndte i år og blev indledt med at undersøge forhold omkring redebygningsmateriale og redekassen, fodring af tæven i første halvdel af dieperioden samt fravænningstidspunkt.

 

På temamødet beskrev forskere fra Aarhus Universitet de indledende resultater om fodring af tæver, der lige har født hvalpe efter to forskellige fodringsstrategier. Forskerne fandt, at tæver fodret efter ædelyst fra fødsel  kan opretholde en høj mælkeproduktion i længere tid end tæver, der fodres restriktivt.

 

God velfærd hos minkene

Der er meget fokus på dyrenes velfærd. Både burforhold, management og avl kan påvirke dyrenes velbefindende. Forskere fra Aarhus Universitet fortalte på temamødet om forsøg med en kombination af faktorer og effekten på antallet af bidmærker på minkene. Tidligere undersøgelser på Aarhus Universitet har vist, at bidmærker kan bekæmpes effektivt, hvis det sociale samspil mellem alle mink i buret inddrages i form af gruppeselektion.

 

Miljøfaktorer er dog også vigtige og disse undersøges både på en privat farm og forsøgsfarmen på AU Foulum. Her fandt man på den private farm, at tidlig fravænning og udsætning af minkene i gruppeindhusning kan give færre bidmærker på skindene. Det samme resultat blev dog ikke observeret på forsøgsfarmen på AU Foulum, så forskerne leder stadig efter afgørende management og miljøfaktorer, der påvirker antallet af bidmærker.

 

De samme forskere beskrev også en undersøgelse, der omhandlede velfærd og produktion hos tæver indhuset under forskellige forhold. I afprøvningen indgik standardbure og etagebure samt beskæftigelsesrør med stor og lille diameter. Konklusion var, at antallet af bidmærker øges med antallet af tæver i buret. Et øget antal af tæver i buret nedsætter også hvert enkelt dyrs mulighed for at benytte hylden i buret. Diameteren på beskæftigelsesrøret synes ikke at påvirke forekomsten af pelsgnav. Det kunne ikke påvises, at velfærd var bedre hos parvise mink i etagebure end i standardbure.

 

Turbo på avlsfremgangen

På avlsfronten tyder alt på, at man i minkavl kan benytte sig af den samme moderne genteknologi, som har revolutioneret kvægavlen og gjort sit indtog hos andre husdyr og planter, nemlig genomisk selektion. Genomisk selektion anvender markører på hele genomet til at forudsige avlsværdien. Den kombinerer data om dyrenes udseende (fænotype) og stamtavler, hvis de kendes, hvilket kan øge sikkerheden i vurderingen af avlsværdien yderligere.

 

Forskerne fortalte, at de foreløbige resultater viser, at brugen af genomisk selektion hos mink kan øge den totale økonomiske fremgang sammenlignet med traditionel avl. Med genomisk selektion er det muligt at opnå avlsfremgang for egenskaber, som har været vanskelige at forbedre gennem traditionel avl – egenskaber som kuldstørrelse, pelskvalitet og goldprocent.

 

Rapporten ”Temadag om aktuel minkforskning”, DCA rapport nr. 45, september 2014 kan læses her

 

Læs også artiklen Aktuel forskning på temadag om pelsdyr.

 

Yderligere oplysninger: Pelsdyrkoordinator Steen Henrik Møller, Institut for Husdyrvidenskab, telefon: 8715 7926, e-mail: SteenH.Moller@agrsci.dk