Aarhus Universitets segl

God effekt af AAT-rig kraftfodertildeling i tidlig laktation

Tildeling af AAT-rigt kraftfoder til malkekoen, i de første to måneder efter kælvning, kan give en samlet stigning i mælkeydelsen på op til 150 kg EKM - både hos den unge og den ældre ko. Effekten af at tildele ekstra energi i foderet var til gengæld meget begrænset. Det viser fodringsforsøg udført ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Forsøget viste en signifikant effekt af øget AAT på køernes ydelse uanset paritet. Foto: Linda Søndergaard Sørensen

Tidligere forsøg har vist, at øget AAT tildeling i tidlig laktation kan øge mælkeydelsen signifikant, især hos ældre køer. Det er dog uklart hvor længe ekstra AAT skal tildeles, samt hvilken effekt der kan opnås under kommercielle forhold. Køernes respons til øget AAT tildeling aftager sandsynligvis, når mælkeydelsen falder, samtidigt med at foderoptaget stiger, og køerne dermed kommer i positiv energibalance. Muligvis er der også en positiv overslæbningseffekt af øget AAT tildeling tidlig i laktation, således at selv en kortvarigt øget AAT tildeling først i laktationen, kan have en positiv effekt på ydelsen efterfølgende. I nogle tilfælde er det dog observeret, at den opnåede merydelse bortfalder umiddelbart efter ophør med øget AAT tildeling. Det kunne tænkes at øget energitildeling eventuelt kan fastholde den merydelse, der er opnået ved øget AAT tildeling.

Formålet med dette forsøg var derfor at undersøge effekten af tre forskellige strategier med øget tildeling af AAT og/ eller energi tidligt i laktationen på ydelsen i perioden indtil 70 dage efter kælvning.


Forsøgsdesign og gennemførelse
Tre besætninger med Lely robotter indgik i forsøget. I robotten blev der tildelt to typer kraftfoder, dels besætningens almindelig robot foder (KF), og dels et forsøgsfoder med højt AAT indhold i form af ”Easy Boost” fra DLG. Herudover havde alle køer adgang til samme PMR blanding.

Forsøgsstrategier 

  • Kontrol: Tildeling af det almindelige robotfoder (KF) som kontrolration.
  • AAT-21: Tildeling af ekstra AAT de første 21 d.e.k (dage efter kælvning)., derefter KF
  • Mer-energi: Tildeling af ekstra AAT første 21 d.e.k., derefter 1 kg ekstra KF (6,5 – 7,0 MJ) for at øge energiforsyning i perioden 21 til 56 d.e.k.
  • Mer-AAT: Tildeling af ekstra AAT de første 56 d.e.k.

De ældre køer fik umiddelbart efter kælvning 3 kg kraftfoder i AMS, hvoraf ”Easy Boost” udgjorde 2/3 på de tre forsøgsstrategier. Foderet blev derefter optrappet med 300 g/dag. Først med ”Easy Boost” indtil det maksimale niveau på 3,3 kg og herefter med KF indtil i alt 5 kg AMS foder. Første kalvs køer fik 1,7 kg kraftfoder i AMS umiddelbart efter kælvning, hvoraf ”Easy Boost” udgjorde 1,1 kg. På tilsvarende måde blev der først optrappet med ”Easy Boost” med 200 g/dag, og herefter med KF til i alt 3,8 kg AMS foder. Fra 70 d.e.k. tildeles alle køer almindeligt kraftfoder efter den normale foderplan i besætningen.


Samlet merydelse på 100-150 kg EKM med AAT-rigt kraftfoder
Resultaterne viser, at ydelsen, i de første 21 d.e.k. kan øges 5-7% ved ombytning af traditionelt kraftfoder med kraftfoder med ekstra højt AAT indhold. Effekten var, i modsætningen til forventningen, uafhængig af paritet. Set over perioden 5-70 d.e.k forsvandt merydelsen opnået i perioden 5-21 d.e.k, når der blev foderet med almindeligt kraftfoder, mens merydelsen, specielt for de ældre køer, kunne opretholdes ved tildeling kraftfoder med højt AAT indhold. Effekten herefter var ikke muligt at kvantificere på det foreliggende materiale, men ud fra forløbet af ydelseskurverne må den antages at være begrænset. Den samlede effekt over en hel laktation vil derfor være i størrelsesordenen 100 - 150 kg EKM ved tildeling af AAT rigt kraftfoder de første 2 måneder efter kælvning. Effekten af at tildele ekstra energi i foderet var til gengæld meget begrænset.

Du kan læse den fulde artikel side 7 i Ny Kvægforskning nr. 4, 2016


Flere oplysninger                                                                   

Troels Kristensen, Institut for Agroøkologi, AU

E-mail: Troels.Kristensen@agro.au.dk

Birgitte Marie Løvendahl Raun, DLG

E-mail: BMR@dlg.dk