Aarhus Universitets segl

Hvor stor skal etagehøjden på lastvognen være for grise under 40 kg under transport?

Dette spørgsmål er forskere fra ANIVET, Aarhus Universitet kommet et skridt nærmere, da de har udviklet en model, som kan forudsige højden på grise under 40 kg ud fra dyrenes vægt. Denne viden er vigtig når smågrise transporteres i køretøjer med flere etager.

Smågrise i transportvogn. Foto: Marianne Kaiser.

I Europa bliver et stort antal grise på omkring 30 kg transporteret over lange afstande for at blive opfedet i andre besætninger. Grisene transporteres i køretøjer med flere etager og typisk med en etagehøjde på 60-70 cm.

Ifølge forskerne er grisenes kropsvægt ofte kendt, men til gengæld er grisenes højde sværere at kvantificere i praksis. ”Ikke desto mindre er viden om grisenes højdemål vigtig, særligt i forbindelse med dimensionering af etagehøjde under transport – og her er det særligt smågrise, der ofte er udsat for lange transporter i Europa”, fortæller Marianne Kaiser fra ANIVET, Aarhus Universitet, som er førsteforfatter på den nye undersøgelse af vægtintervaller og grisehøjde.

Ny model til beregning af grisenes højde

For at bestemme forholdet mellem vægt og højde hos denne kategori af grise, har forskerne målt og vejet i alt 1614 grise (fra to avlssystemer i Danmark - DanBred eller Danish Genetics grise) fordelt på 10 forskellige danske besætninger. På den baggrund er der blevet udviklet en matematisk model, som kan bruges til at forudsige grises højde, når man kender deres vægt (i vægtintervallet 5-40 kg).

Baseret på disse resultater vil en beregnet højde for grise på fx 30 kg være på 46,2 cm, hvilket betyder en gennemsnitlig frihøjde på 13,8 cm ved en etagehøjde på 60 cm, og i gennemsnit 23,8 cm ved en etagehøjde på 70 cm.

Glem ikke variationen mellem grisene

Marianne Kaiser pointerer dog, at, hvis man vil fastsætte en minimumsgrænse for etagehøjde, så må man ikke glemme, at ikke alle grise er af gennemsnitshøjde, selvom de vejer det samme. ”Her kan 95% forudsigelseskurverne i modellen give information om variationen i grisenes højde og måske være en hjælp, hvis man vil fastsætte grænser for etagehøjde i køretøjer”, slutter Marianne Kaiser.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Studietype

Eksperimentelt. Data indsamlet i danske besætninger.

Finansiering

Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening” indgået mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) og Aarhus Universitet under ID nr. 19-H2-16 ”Ydelsesaftale Husdyrproduktion 2019-2022”.

Samarbejdspartnere

 Ingen. Ejerne af de besætninger, hvorfra grisene blev målt havde ikke anden rolle i projektet end at fungere som vært.

Ekstern kommentering

Ingen, men er peer-reviewet.

Interessekonflikter

 Ingen

Læs mere

 Link til fulde videnskabelige artikel:

Height relative to body weight in nursery pigs | Journal of Animal Science | Oxford Academic (oup.com)

Undersøgelsen om grisenes højde indgik som bilag i det samlede svar fra Etagehøjdeprojektet. Link her: https://pure.au.dk/portal/da/publications/krav-til-indvendig-hoejde-ved-transport-af-smaagrise(54d9f075-cd66-488f-ac50-6e5fc34d9bc6).html

Kontakt

Marianne Kaiser, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: marianne.kaiser@anivet.au.dk