Aarhus Universitets segl

Hvordan klarer udsættersøer transporten til slagteriet?

Transport af udsættersøer til slagteriet medfører i mange tilfælde en forværring af søernes fysiske tilstand sammenlignet med før de blev læsset på lastbilen, viser ny forskning fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Resultaterne kan være med til at fremme dyrevelfærden under fremtidige transporter og bidrager samtidig til debatten om begrebet transportegnethed.

Udsættersøer ankommer til slagteriet. Foto: Carsten Kjærulff Christensen.
Udsættersøer ankommer til slagteriet. Foto: Carsten Kjærulff Christensen.

Svineproduktionen er generelt karakteriseret ved stigende besætningsstørrelser og ændringer i slagteindustrien mod færre og større enheder. Dette medfører større afstande fra besætning til slagteri. I forhold til transport kan udsættersøer være mere sårbare sammenlignet med andre grupper af svin. Det skyldes, at de typisk er sat ud af besætningen efter at have fået flere kuld og kan være skadede eller svækkede.

”Vi ved meget lidt om, hvordan transporten til slagteriet påvirker udsættersøerne. Tidligere undersøgelser har primært haft fokus på slagtesvin”, fortæller seniorforsker Karen Thodberg, som har stået i spidsen for undersøgelsen.

Som den første af sin art, har forskerne ved Aarhus Universitet derfor gennemført en undersøgelse af søers kliniske tilstand før og efter transport til slagteri under danske forhold.

Over 500 søer fra 12 besætninger undersøgt

Dette store observationsstudie omfattede 522 søer fra 12 danske besætninger. De var fordelt på i alt 47 transporter med varierende transporttider op til 8 timer, afhængigt af afstanden fra besætning til slagteri. Standardiserede kliniske undersøgelser blev udført i besætningen samt ved ankomsten til slagteriet. Det drejede sig blandt andet om dyrenes kropstemperatur, åndedrætsfrekvens, huld, gang og diverse skader.

Desuden blev der indsamlet data om transporttid, antal og varighed af pauser undervejs og temperatur i lastbilen under transporten. Søerne havde i gennemsnit fået 5 kuld grise før slagtning (varierende fra 1-11), og tæt på 40 % af søerne kom direkte fra farestalden og var lakterende på transportdagen. Søerne blev i gennemsnit transporteret 179 km med en variation fra 78 til 280 km. Turene varede fra 46 minutter til næsten 8 timer. Den gennemsnitlige temperatur i lastbilen på transporterne var 14,1 °C, og varierede mellem transporter fra 3,4-26,1 °C, og den højeste temperatur, der blev målt var 29,1 °C.

Forværring under transporten

Baseret på den gældende lovgivning, var alle søerne transportegnede før transporten, og 0,6% (3 søer) ankom til slagteriet i en tilstand, som ville være bedømt uegnet til transport. Derudover viste resultaterne, at der, for halvdelen af de kliniske mål, som blev undersøgt før og efter transport, var sket en signifikant forværring. Blandt disse mål var overfladiske skrammer, sår, søernes gang samt mål for dehydrering.

I de fælles europæiske regler for transport af dyr står, at ’alle dyr skal transporteres under sådanne forhold, at de ikke kommer til skade eller påføres unødig lidelse’ (Transportforordningen, EU 1/2005). Teksten specificerer imidlertid ikke grænser for at ’komme til skade’, hvilket gør det vanskeligt at afgøre, om forværringen af tilstanden hos undersøgelsens søer var i modstrid med EU's regler for dyretransport eller ej. 

”Vores resultater understreger behovet for mere viden om begrebet transportegnethed samt for videre studier af betydningen af transport for udsættersøers velfærd, herunder udvikling af metoder, der kan optimere transport af svin”, siger seniorforsker Mette S. Herskin.

Resultater kan bidrage til bedre dyrevelfærd

Forskerne identificerede en række risikofaktorer forbundet med forværringen i søernes tilstand. Det drejede sig om temperatur og varighed (ofte i kombination) såvel som varighed af pauser undervejs på turen til slagteriet samt ventetid før aflæsning.

”Vores resultater er vigtig viden i forhold til denne dyregruppes velfærd under transport og understreger behovet for fortsat at have fokus på velfærdsmæssige udfordringer forbundet med transport af udsættersøer. Fremtidige studier bør derfor fortsat arbejde på bedre at identificere og skelne mellem risikofaktorerne og ad den vej få udviklet procedurer, der muliggør transport af udsættersøer til slagteriet uden at sætte deres velfærd på spil” slutter Karen Thodberg.

Du kan læse den fulde videnskabelige artikel: Transportation of Cull Sows—Deterioration of Clinical

Condition From Departure and Until Arrival at the Slaughter Plant.


Undersøgelsen blev igangsat på foranledning af Miljø- og Fødevareministeriet som del af en større undersøgelse af husdyrs transportegnethed.

Flere oplysninger

Karen Thodberg, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
E-mail: Karen.Thodberg@anis.au.dk

Mette S. Herskin, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
E-mail: MetteS.Herskin@anis.au.dk