Aarhus Universitets segl

Kan hestebønner erstatte raps og soja som proteinkilder til malkekøer?

Aarhus Universitet og SEGES vil, i et igangværende projekt, undersøge effekterne af at erstatte soja og raps som primære proteinkilder med ubehandlede samt varmebehandlede hestebønner til malkekvæg. De praktiske elementer i forskellige opbevaringsformer og behandlingsmetoder undersøges desuden i en række besætninger.

Toastning af hestebønner til projekt udført af Jens Peter Jeppesen, Lemvig.

Projektet tager afsæt i den stigende efterspørgsel, der er på mælk produceret af kvæg fodret med non-GM foder samt danskproducerede alternativer til importerede proteinfodermidler. Anvendelse af raps i foderrationer til højtydende malkekøer er hyppigt anvendt. Men det høje indhold af fosfor, sammenlignet med soja, kan blive en udfordring for nogle kvægbrug. Desuden er hestebønner en afgrøde, der er på fremmarch i Danmark, og hvor udbytte og dermed det økonomiske potentiale er steget støt gennem de seneste år.

I dette projekt undersøges eventuelle effekter på mælkeydelsen ved at erstatte raps- og sojaprodukter med hestebønner. Endvidere er der ved toastning fundet positive effekter på hestebønners proteinværdi. I dette projekt har vi anvendt toastning på mobilt gårdanlæg, og vil undersøge effekten af denne toastning på køernes mælkeydelse.


Praksisundersøgelse og produktionsforsøg

Projektets to delelementer består således af en praksisundersøgelse, der varetages af SEGES samt et produktionsforsøg, der udføres af Aarhus Universitet, Foulum, på DKC (Danmarks Kvægforskningscenter). Praksisundersøgelsen vil via dataindsamling og foderanalyser belyse hestebønners udbyttepotentiale, foderværdi og økonomien i brugen af disse afhængig af valg af metode for konservering, opbevaring og behandling.

Produktionsforsøget udføres på DKC med køer, der malkes vha. malkerobotter. Der anvendes to robothold, og i hvert af dem gennemføres et forsøg. I det ene forsøg testes hestebønner (utoastede og toastede) mod sojaskrå, i det andet mod rapsskrå. I hvert forsøg er der 4 behandlinger, og forsøgene gennemføres som 4x4 romerkvadratforsøg, dvs. alle køerne prøver alle behandlinger. Forsøget vil kunne svare på effekten af at toaste hestebønner, på om hestebønner kan erstatte henholdsvis rapsskrå og sojaskrå, samt give en sammenligning af rapsskrå og sojaskrå.

 

Forventning

Forventningen er, at dyrkningen af hestebønner til produktionen af mælk vil intensiveres som følge af den øgede efterspørgsel på non-GM mælk, der spås at stige i løbet af de kommende år. Projektet danner derfor vidensgrundlag for den enkelte bedrift i relation til såvel praktiske udfordringer med håndteringen som den produktionsmæssige og økonomiske værdi ved brug af hestebønner i foderrationen. Et efterfølgende projekt vil fokusere på blandt andet optimeringen af teknologien til varmebehandling og afskalning af bønnerne.

Projektet er finasieret af Mælkeafgiftsfonden og løber i sidste halvår af 2017. Det efterfølgende projekt er også finansieret af Mælkeafgiftsfonden og løber i perioden 2018 – 2020.

Flere oplysninger

 Nikolaj Peder Hansen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Nikolaj.Hansen@anis.au.dk

Martin Riis Weisbjerg, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Martin.Weisbjerg@anis.au.dk