Aarhus Universitets segl

Kan nordisk tang mindske udskillelsen af metan hos kvæg?

Nu skal det undersøges, om nordiske tangarter indeholder metanreducerende komponenter, som er egnet i foderet til kvæg og dermed kan bidrage væsentligt til at reducere kvægbrugets udledning af klimagassen metan.

Nyt projekt skal udvikle et fodertilsætningsstof, som kan reducere metanudskillelsen hos køer med mere end 45% via bioaktive stoffer i tang. Foto: Linda S. Sørensen.

Et nyt treårigt projekt ’Mabicow’ er netop startet op ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet. Målet er at kunne udvikle et fodertilsætningsstof, som kan reducere metanudskillelsen hos køer med mere end 45% via bioaktive stoffer i tang. Projektet gennemføres i samarbejde med Teknologisk Institut (DTI), Ocean Rainforest, Lactobio, Chr Hansen, Vilofoss og DLG og støttes af AgriFoodTure Innomission 3 under InnovationsFonden.

Baggrunden for projektet er et stadigt stigende pres på kvægindustrien i forhold til at løse udfordringen med udskillelsen af metan fra kvæg. Kvæg står for ca. 75% af metanudledningen fra dansk landbrug, hvilket svarer til 35% af den totale drivhusgasudledning fra landbruget i Danmark. Ifølge dansk klimalovgivning fra 2020 skal den totale drivhusgasudledning være reduceret med 70% i 2030, og den danske kvægindustri være CO2 neutral i 2050.

Fodring er den hurtigste vej til målet

”Den hurtigste vej til at nå målet, er ved at påvirke de metandannende bakterier i køernes vom via fodringen”, siger Mette Olaf Nielsen, professor ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet. I øjeblikket findes der kun ét EU-godkendt produkt på markedet (Bovaer/3NOP), som kan reducere metandannelsen hos køer med ca. en tredjedel. Produktet er i øjeblikket ved at blive testet på malkekøer ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på AU Viborg med henblik på at undersøge stoffets effekt bl.a. på køernes foderoptagelse.

Der arbejdes fortsat benhårdt på andre fronter for at finde løsninger på kvægbrugets klimaudfordringer – og senest har Mette Olaf Nielsen været med til at udvikle stoffet X, som desværre delvist har kunnet genfindes i køernes mælk, og derfor vil få svært ved at blive godkendt til malkekøer. Der arbejdes nu til gengæld med den resterende del af stoffet ’X2’, som i laboratoriet har vist lovende perspektiver.

Nyt projekt tester bioaktive stoffer i tang


Derudover er Mette O. Nielsen nu også i spidsen for et nyt projekt ”Mabicow”, som har til formål at udvikle et foderadditiv til reducering af metan på basis af bioaktive komponenter i tang. ”Vi ved fra tidligere forskning, at en tropisk tangart kan eliminere metandannelsen næsten fuldstændigt, men da den anti-metanogene effekt hænger sammen med nogle stoffer, som bl.a. kan være ozonlagsnedbrydende eller kræftfremkaldende, er det ikke sikkert det er en farbar vej”, oplyser Mette O. Nielsen.

Men ifølge Mette O. Nielsen har et nyligt studie i projektet ClimateFeed vist, at fire nordiske tangarter ikke indeholder disse uønskede forbindelser som den tropiske, men de kan alligevel stadig i laboratoriet mindske metan, om end ikke så effektivt som den tropisk. ”Disse tangarter må altså producere nogle bioaktive stoffer, som hæmmer de metandannende bakterier (såkaldte arkæer). Der er således nogle meget spændende perspektiver, hvilket vi er gået i gang med at undersøge nærmere i Mabicow-projektet, som vi netop har startet op her i 2022”, fortæller Mette O. Nielsen.

Aktiviteter i projekt MabiCow


Projektet ”Mabicow” er inddelt i fire delundersøgelser:

  1. Høst og kultivering af makroalgearter (tangarter) kendt for at have anti-metanogene aktiviteter.
  2. Identifikation og oprensning af anti-metanogene bioaktive stoffer. Her udvælges de tre til fire potentielt bedste til metanreduktion.
  3. In vitro undersøgelse (dvs. i laboratoriet): simulering af, hvordan de bioaktive stoffer påvirker mikroberne i vommen samt fermentering af foderet.
  4. In vivo undersøgelse (i koen): test af de bioaktive stoffers potentiale i forhold til reduktion af metandannelsen i vommen hos malkekøer samt effekt på mælkeproduktion, sundhed mv.

Perspektiverne med det nye foderadditiv til malkekøer

”Vores håb er, at vi i projektet finder frem til et nyt foderadditiv til malkekøer, der kan mindske metandannelsen hos køer med mindst 45% uden negativ effekt på produktivitet, sundhed og fødevaresikkerhed. Vi forventer, at et sådant produkt vil kunne være på markedet tre til fem år efter projektet afslutning”, slutter Mette O. Nielsen.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Finansiering

AgriFoodTure Innomission 3 (InnovationsFonden).

Samarbejdspartnere

Aarhus Universitet (AU), Teknologisk Institut (DTI), Ocean Rainforest, Lactobio, Vilofoss, DLG

Læs mere


Projektomtale på AgriFoodTure: https://agrifoodture.com/projects/mabicow/

Kontakt

Professor Mette Olaf Nielsen

E-mail: mon@anivet.au.dk