Aarhus Universitets segl

Krav til indvendig højde ved transport af smågrise

Et forskningsprojekt har bl.a. undersøgt loftshøjdens betydning for ventilation og smågrises mulighed for ”naturlige bevægelser”, når de transporteres i lastbil.

Lastbil til grisetransport
Foto: AU Foto

Der eksporteres årligt ca. 15 millioner levende svin fra Danmark. Transporten foregår typisk i lastbiler med 4-5 etager, hver med en højde på henholdsvis ca. 60 og 70 cm. Afhængig af transportens varighed og grisenes vægt er der forskellige arealkrav. Ved transporter på over otte timer er der krav om at grisene har adgang til vand.

De europæiske regler siger endvidere, at de rum, hvor grisene opholder sig under transporten, skal have en etagehøjde, som sikrer, at der er ’god ventilation ovenover dyrene’ samt at dyrenes ’naturlige bevægelser under ingen omstændigheder må begrænses’.

Selvom transport af levende dyr er omfattet af både europæisk og national lovgivning, så findes der ikke minimumsværdier for indvendig højde ved transport af smågrise. For større svin har man hidtil benyttet en matematisk sammenhæng mellem dyrenes vægt og højde som grundlag for fastsættelse af minimumskrav til etagehøjde. 

I 2020 bad Fødevarestyrelsen forskere fra Institut for Husdyrvidenskab og Institut for Byggeri og Bygningsdesign ved Aarhus Universitet om at redegøre for, 1) hvorvidt den hidtil anvendte tabelværdi for etagehøjde kan overføres til grise under 26 kg; og hvis dette ikke er tilfældet; 2) hvilke minimumsværdier for indvendig højde, der sikrer opfyldelse af lovgivningens ordlyd om ’god ventilation’ og ’naturlige bevægelser’.

Sammenhæng mellem højde og vægt
Projektet blev på den baggrund indledt med forsøgsmæssig vejning og højdemåling af danske smågrise. Resultaterne viste, at den hidtil anvendte formel til beregning af grises højde (og dermed den anvendte tabel for etagehøjde) ikke er retvisende for grise under 35-40 kg og dermed heller ikke anvendelig for grise under 26 kg. Projektet har tilvejebragt en ny formel, der kan anvendes til beregning af grisenes højde ud fra deres vægt for vægtintervallet 5-40 kg.

Sammenhæng mellem etagehøjde og ’god ventilation’ og ’naturlige bevægelser’
For at kunne svare på spørgsmålet om minimumsværdier for etagehøjde gennemførtes i 2021-2022 et forsøg, som inddrog fire forskellige etagehøjder (ca. 60, 70, 80 og 90 cm). Begrebet ’god ventilation’ har ingen præcis definition, men formålet med at ventilere i bygninger og køretøjer med husdyr er at undgå for eksempel for høj varme eller for høj koncentration af skadelige stoffer såsom CO2. Under forsøget blev temperaturen og koncentrationen af CO2 i rummene, hvor grisene opholdt sig, benyttet som mål for ’god ventilation’.

Begrebet ’naturlige bevægelser’ er heller ikke præcist defineret. Blandt naturlige bevægelser hos svin, som antages at kunne påvirkes af etagehøjden under transport, er mulighed for at hvile, forekomst af slagsmål og adgang til vandkilder. Under forsøget blev forekomst af liggeadfærd og aggressiv adfærd (under såvel transporten som i timerne efter), forekomst af hudlæsioner samt tegn på tørst efter aflæsning benyttet som mål for ’naturlige bevægelser’.

Forsøgets design
Forsøget blev gennemført i en og samme lastbil, som er godkendt til lange transporter af svin. Lastbilen bestod af en 4-etagers forvogn og en 5-etages anhænger. Før forsøget blev lastbilen lettere ombygget for at kunne køre med fire forskellige etagehøjder (ca. 60, 70, 80 og 90 cm) samtidig samt for at etagehøjderne kunne skifte placering fra tur til tur.

Forsøget bestod af i alt 32 forsøgsture (16 ture på 8 timer med belægningsgrad svarende til lovkravet for korte transporter, og 16 ture på 23 timer med belægningsgrad svarende til lovkravet for lange transporter). Under forsøget blev lastbilen kørt af uddannede og erfarne chauffører.

De 32 ture blev kørt over en periode på ca. 9 måneder for at sikre dataindsamling på såvel varmere som koldere dage. På grund af de eksperimentelle etagehøjder var det kun muligt at have dyr på to etager på forsøgsturene.

Forsøgsdyrene kom alle fra samme besætning og vejede i gennemsnit 23 kg. I forsøget indgik i alt 12067 grise.

Kun sporadiske og ubetydelige effekter af etagehøjde
Blandt de undersøgte etagehøjder, og under de givne forhold (f.eks. vejrforhold, type af lastbil, belægningsgrad, den anvendte naturlige og mekaniske ventilation), fandtes kun sporadiske og ubetydelige effekter af etagehøjde på de valgte indikatorer for god ventilation og naturlige bevægelser.

For alle de afprøvede etagehøjder havde placering af rum i lastbilens længderetning stor betydning for de klimatiske forhold i rummet. Dette var tilfældet for såvel forvogn som anhænger og betød, at temperaturen i de forreste rum var væsentligt højere end i de bageste og i nogle tilfælde også højere end i det midterste rum.

For såvel korte som lange ture forekom der på de varmeste dage temperaturer over 30°C i nogle af rummene i lastbilen, hvor dyrene opholdt sig, dog langt overvejende i de forreste rum og aldrig i de bageste. Da den statistiske analyse, mht. faktorer der har betydning for forekomsten af temperaturer over 30°C, kun kan baseres på de dage, hvor dette forekommer og derfor på en indskrænket datamængde, er resultaterne af disse analyser behæftet med større usikkerhed, men lav etagehøjde synes her at være af betydning for forekomsten.

Placering af rum i lastbilens længderetning havde tilsvarende betydning for koncentrationen af CO2 blandt grisene. På grund af en begrænset datamængde i første del af forsøgsperioden, er dette kun analyseret for den koldere del af året fra oktober til marts. Ligesom for temperaturen, var koncentrationen af CO2 højest i de forreste rum og lavest i de bageste.

Placering af temperaturfølere er vigtig
Ovenstående resultater er baseret på måling af temperatur og CO2-koncentration så tæt på dyrene som muligt. Lastbilens indbyggede sensorer, som informerer chaufføren under kørslen, er placerede i køretøjets ydervægge. En sammenligning af målingerne fra de indbyggede sensorer med de eksperimentelle sensorer placeret nær dyrene viste, at de indbyggede sensorers målinger langt overvejende afspejler udetemperaturen og derved underestimerer den reelle temperatur inde i lastbilen, formodentlig med op til mere end 20°C. De fundne forskelle i temperaturmålingerne mellem de indbyggede sensorer og dem, der blev anvendt i forsøget, kendes ikke helt præcist, blandt andet fordi der blev målt med forskellige typer af sensorer. Sammenligningen viser dog, at det er overvejende sandsynligt, at chaufførerne ikke kendte de reelle temperaturer nær dyrene under kørslen, hvilket må antages at være en betydelig udfordring for at chaufførerne kan foretager korrekt justering af ventilationen til forholdene på såvel varme som kolde dage.

Ny viden om adfærd og hudlæsioner
Indtil nu har der kun været meget begrænset forskningsmæssig fokus på transport af grise til levebrug (dvs. som ikke skal slagtes ved ankomsten). Man har for eksempel ikke haft viden om dyrenes adfærd under og efter transporten, eller om forekomsten af hudlæsioner som følge af slagsmål mellem dyrene. Sammen med resultaterne omkring de klimatiske forhold under transporten kan den nye viden bruges til fremtidige analyser med fokus på dyrevelfærd under og efter transport, og kan indgå i en videre udvikling af ventilation og anden management i forbindelse med transport af grise.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Studietype

Eksperimentel

Finansiering

 

Projektet er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening” indgået mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) og Aarhus Universitet under ID nr. 19-H2-16 ”Ydelsesaftale Husdyrproduktion 2019-2022”.

Samarbejdspartnere

 

Forsøget blev gennemført i samarbejde med Rosgaard A/S samt Bette Gris ApS, og Brdr. Jacobsen ApS som underleverandører til Rosgaard A/S og landmand Ole Nannerup. Samarbejdspartnernes rolle i projektet omfattede logistik og adgang til egnet lastbil, uddannede og erfarne chauffører, grise i det ønskede vægtinterval, samt adgang til samlestalde.

Ekstern kommentering

 

Projektgruppen har søgt teknisk bistand hos professionelle aktører i eksportbranchen, hvilket der er redegjort for i rapporten. Samarbejdspartnere eller andre har ikke haft mulighed for at kommentere nærværende artikel eller rapportens resultater.

Interessekonflikter

Nej

Læs mere

Rådgivningsnotat fra DCA: Krav til indvendig højde ved transport af smågrise 

Kontakt

Seniorforsker Mette S. Herskin, Institut for Husdyrvidenskab. E-mail: mettes.herskin@anis.au.dk Mobil: +4550502969