Aarhus Universitets segl

Nye værktøjer skal bidrage til sundere køer, bedre økonomi og mindre klimabelastning

Aarhus Universitet står i spidsen for nyt GUDP-projekt ’KlimaKS’, som skal bidrage med nye værktøjer, der skal lette landmanden i bestræbelserne på at forebygge sygdomme hos malkekøerne. Det kommer til at gavne både køernes velfærd, landmandens økonomi og ikke mindst klimaet.

Sygdomme hos malkekøer, som eksempelvis yverbetændelse, stofskifte- og klovlidelser, går selvsagt ud over dyrenes velfærd, men det øger også klimabelastningen fra mælkeproduktionen, fordi effektiviteten og køernes holdbarhed bliver ringere. Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet er leder på et nyt stort samarbejdsprojekt, der har til formål at gøre det lettere for landmanden tidligt at sætte ind med de mest værdiskabende forebyggende tiltag, hvad angår sundhed og økonomi.

Tab i forbindelse med sygdomme er stærkt undervurderet

De nævnte sygdomme hos malkekøer kan forebygges med mange forskellige tiltag, men forskning viser, at det sker for sjældent. Det skyldes blandt andet, at forekomsten af sygdomme, samt tabene forbundet hermed, undervurderes betydeligt – i nogle tilfælde helt op til 50%. Det bevirker, at tiltagene ikke vurderes som økonomisk attraktive af landmanden, og derfor ikke bliver iværksat. Andre årsager til at forebyggende tiltag ikke udnyttes optimalt er, at landmanden ikke kender omkostningerne ved sygdomsforebyggelse. Endvidere, at ændringer i sygdomsforekomst opdages så sent, at fokus flyttes hen imod behandling i stedet for forebyggelse. Endelig skyldes det, at anbefalingerne om forebyggelse er for generelle og ikke tager nok udgangspunkt i den enkelte landmands konkrete situation.

To nye værktøjer på vej

”For at motivere landmanden til at øge fokus på sygdomsforebyggelse, vil vi derfor i projektet udvikle to nye værktøjer, som kan give landmanden anvisninger til, hvordan sygdomme kan forebygges, ved at anvende information, der bygger på besætningens egne data. Modsat tidligere værktøjer, vil dette give landmanden et overblik over, om specifikke tiltag til sygdomsforebyggelse kan tjenes hjem”, fortæller professor Søren Østergaard, som er leder på projektet.

Det drejer sig om følgende værktøjer:

  1. et nyt system til besætningsspecifik sygdomsovervågning og tidlig forebyggelse (Surveil)
     
  2. et nyt beslutningsstøttesystem til prioritering af forebyggelsestiltag under hensyntagen til klima og økonomi (KlimaKS-dashboard).

De to nye værktøjer skal, med udgangspunkt i landmandens egne data, forhold og præferencer, kunne overvåge besætningens belastning af køernes energistofskifte i den første del af laktationen. Endvidere skal de afdække årsagsforhold samt konsekvenser og dermed udstyre landmanden med besætningsspecifik beslutningsstøtte til forebyggelse og behandling af eventuelle sygdomme (Se tabel).

Surveil (værktøj 1)

KlimaKS Dashborard (værktøj 2)

Surveil, et værktøj til en samlet overvågning af:  

  • de tre væsentligste sygdomskomplekser
  • afdækning af årsagsforhold 
  • udpegning af mulige sygdomsforebyggende tiltag.

Værktøjet kombinerer besætningens data og dyrlægens observationer med mælkeprøver. Når overvågningen signalerer sygdomsproblemer vil disse blive afdækket ved hjælp af blodprøver.

Dyrlæger&Ko ejer dette output og sikrer udbredelsen til malkekvægsbesætninger.

KlimaKS-dashboard, et værktøj som kvantificerer effekten af sygdoms-forebyggende tiltag på:

  • sygdomsforekomst
  • økonomi 
  • klima.

Derned kan landmanden prioritere og optimere sygdomsforebyggelsen.

SimHerd A/S ejer dette output og sikrer udbredelsen til malkekvægsbesætninger primært via dyrlæger og rådgivere.

Bedre ressourceudnyttelse med de nye værktøjer

Ifølge Søren Østergaard vil anvendelsen af de to værktøjer medføre, at landmanden får udnyttet sine ressourcer mere effektivt, hvilket vil bidrage til bedre sundhed, klima og økonomi: ”Vi forventer, at de to nye værktøjer vil være et væsentligt bidrag til den grønne omstilling af landbruget. Dels fordi de øger fokus på forebyggelse af sygdomme og tidlig indgriben – og dels fordi vi får kvantificeret økonomi og klimaeffekten af sygdom og sygdomsforebyggelse. Klimagevinsten kommer især via mere effektive køer som lever længere. Det vil øge motivationen til mere forebyggelse hos landmanden og samtidigt bidrage til større arbejdsglæde og lavere antibiotikaforbrug”, slutter Søren Østergaard.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Finansiering

Projektet er finansieret af Grønt Udvikling og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Projektperiode: 01-01-2022 til 31-12-2025

Samarbejdspartnere

Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab

Dyrlæger & Ko

SimHerd A/S

Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

ARLA

Kontakt

Professor Søren Østergaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: soren.ostergaard@anis.au.dk