Aarhus Universitets segl

Opstaldning i små grupper kan gavne velfærden hos køer i tidlig laktation

Ny forskning peger på, at der kan være velfærdsmæssige fordele ved at opstalde køer i tidlig laktation i mindre grupper. Forsøg fra AU-Foulum har vist, at der generelt er mere ro i de mindre grupper sammenlignet med større grupper. Det kommer bl.a. til udtryk ved at færre køer bliver fortrængt fra foderet og færre bliver stanget af andre køer.

Resutater fra AU-Foulum viser, at køer, opstaldet i store grupper, har sværere ved at finde en ledig ædeplads sammenlignet med køer i små grupper selvom belægningsgraden er den samme. Foto: Linda S. Sørensen

Nykælvere er særligt modtagelig for sygdomme og kræver derfor rigelig adgang til foder og hvile. På trods af dette bliver malkekøer i tidlig laktation ofte opstaldet i store grupper, hvor de må konkurrere med de andre køer om adgang til foder og plads. Dette kan til tider være en ulige kamp, hvorfor opstaldning i små grupper i denne periode kan forventes at være til gavn for køernes velfærd.

Et studie ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet har derfor undersøgt, om opstaldning i små grupper reducerede konkurrencen om foder og sengebåse og dermed forbedrede køernes velfærd i denne følsomme periode.

Gruppestørrelse og dataindsamling
Data omfattede 54 flerkalvskøer (Holstein-Friesian), der blev flyttet enkeltvis på dag 4 efter kælvning fra en enkeltkælvningsboks til en gruppeboks med en gruppestørrelse på enten 6 eller 24 køer. Belægningsgraden i grupperne var den samme med én foderbordsplads og én sengebås per ko.

Køer blev kategoriseret som syge, hvis de var diagnosticeret med og behandlet for mælkefeber, yverbetændelse eller tilbageholdt efterbyrd, eller diagnosticeret med subklinisk ketose eller børbetændelse inden for tre dage efter kælvning.

Adfærdsdata blev indsamlet ved hjælp af videooptagelser gennem det første døgn efter introduktion til gruppeboksen samt via elektronisk styrede foderkasser og aktivitetsmålere på køernes ben gennem de første tre døgn i gruppen.

Mindre konkurrence i de små grupper af køer

Det første døgn efter introduktion i den nye gruppe viste resultaterne, at der var væsentlig mere uro i de store grupper sammenlignet med de små. Køer i grupper med 24 køer blev stanget fire gange så ofte som køer i grupper med seks køer. Endvidere blev køer jaget bort fra foderkasserne i mere end fire gange så mange tilfælde og der var 30 % flere besøg ved foderkasserne i de store grupper sammenlignet med de små grupper. ”Dette viser, at køer, opstaldet i store grupper, har sværere ved at finde en ledig ædeplads til trods for, at belægningsgraden er den samme som i de små grupper. Samlet tyder resultaterne på, at små grupper kan reducere forekomsten af de aggressive konfrontationer, som køerne typisk bliver involveret i ved omgruppering”, fortæller Margit Bak Jensen, som har ledet projektet.

Lavere foderoptagelse og liggetid

Uanset gruppestørrelse viste det sig, at køerne åd 15 %mindre og lå 30% mindre ned i det første døgn efter flytningen sammenlignet med de efterfølgende døgn. De køer, som tidligere havde været kategoriseret som syge, åd mindre og kæmpede mindre om pladsen ved foderkasserne end de raske køer. Køernes ædehastighed var generelt højest det første døgn efter flytningen, hvilket indikerer, at køerne oplevede konkurrence om foderet og derfor forsøgte at æde hurtigere. ”Den lave foderoptagelse og liggetid umiddelbart efter flytningen understreger vigtigheden af at tilbyde køerne rigeligt med plads ved foderbord og i sengebåse i denne periode. Mindre konkurrence om foder og plads i perioden efter kælvning vil bidrage til øget dyrevelfærd i denne periode”, slutter Margit Bak Jensen.

 

Flere oplysninger

Margit Bak Jensen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: margitbak.jensen@anis.au.dk