Aarhus Universitets segl

Sammendrag af rådgivningsnotat om krav til indvendig højde ved transport af smågrise

I perioden fra maj 2020 til juli 2022 gennemførte Aarhus Universitet, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, et forskningsprojekt omhandlende etagehøjder under transport af smågrise. Projektet blev gennemført i samarbejde med kollegaer fra Institut for Byggeri og Bygningsdesign. I projektets indledende fase blev der etableret en styregruppe bestående af repræsentanter fra Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, DCA (Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug), Institut for Byggeri og Bygningsdesign samt Fødevarestyrelsen.

Foto: Marianne Kaiser

Baggrunden for projektet var, at Danmark er blandt EU’s største eksportører af levende grise på ca. 30 kg (Dahl-Pedersen & Herskin, 2023). Grisene transporteres i specialbyggede lastbiler, der alle har dyr på flere etager. I dag er det almindelig praksis at benytte køretøjer med 4 eller 5 etager, hvilket indebærer etagehøjder (også kaldet indvendige højder) på henholdsvis ca. 70 og ca. 60 cm.

Som led i universitetets myndighedsrådgivning ønskede Fødevarestyrelsen blandt andet svar på hvilke minimumsværdier til indvendig højde, der sikrer overholdelse af EU-lovgivningens ordlyd om god ventilation og naturlige bevægelser. Imidlertid findes der hverken for ’god ventilation’ eller ’naturlige bevægelser’ entydige definitioner. Det var derfor nødvendigt for forskergruppen at udvælge en række indikatorer herfor. Temperatur og koncentration af CO2 i de rum, hvor grisene opholdt sig under transport, var to af indikatorerne for ’god ventilation’. For at få viden om dyrenes muligheder for ’naturlige bevægelser’ blev en række mål indsamlet, herunder grisenes adfærd under og efter transport, forekomst af sår og skrammer før og efter transport samt tegn på tørst efter aflæsning.

Af Fødevarestyrelsens konkrete bestilling af opgaven fremgik det, at grisene, som indgik i undersøgelsen, skulle veje 20-25 kg. Nedenfor gennemgås regneeksempler for grise på 22,9 kg hvilket viste sig at være den gennemsnitlige vægt på de grise, der indgik i forsøget. På tidspunktet for forsøgsplanlægningen fandtes der ikke tidssvarende data for grises højde, men kun en mindre, ikke-fagfællebedømt rapport fra 1991 (Vorup & Barton-Gade, 1991). Af rapporten fremgik det, at forholdet mellem grises højde og vægt kunne udtrykkes ved følgende matematiske sammenhæng:

Tabel 1 angiver de højder, som denne sammenhæng mellem højde/vægt hos grise ville have betydet for grise i relevante størrelser. De 22,9 kg er medtaget fordi det var gennemsnitsvægten for de grise, der indgik i etagehøjdeforsøget.

Grisens vægt

Grisens højde

iflg. Vorup & Barton-Gade (1991)

20 kg

47,1 cm

22,9 kg

48,2 cm

25 kg

49,0 cm

30 kg

50,9 cm

32 kg

51,7 cm

Tabel 1. Beregnet højde for grise af udvalgte vægte baseret på Vorup & Barton-Gade (1991). De angivne tal er den gennemsnitlige højde.


Rapporten af Vorup & Barton-Gade (1991) havde fokus på grise som var væsentligt større end de grise, der i dag eksporteres levende fra Danmark, og derfor blev det besluttet at fastlægge sammenhængen mellem vægt og højde for grise i vægtintervallet fra 10-40 kg, samt at basere dette på data indsamlet som et selvstændigt delprojekt. På grund af kort tidshorisont fra bestillingen til Fødevarestyrelsen ønskede svar, kunne planlægningen af selve forsøget med etagehøjderne imidlertid ikke vente på disse data, men tog udgangspunkt i den eksisterende viden fra Vorup & Barton-Gade (1991).

Som det ses af Tabel 1, så ville en gennemsnitsgris fra forsøget på 22,9 kg forventeligt være 48,2 cm høj. Det betød, at der ville være 11,8 cm frihøjde over det højeste sted på grisens krop, hvis den blev transporteret i et køretøj med 60 cm etagehøjde og 21,8 cm frihøjde, hvis etagehøjden var 70 cm. Omregnet til % frihøjde i forhold til grisens kropshøjde, ville dette have været henholdsvis 24 og 45%.   

På baggrund af tidligere anbefalinger fra EFSA (2002) om at anvende henholdsvis 15 og 30 cm frihøjde over grise under transport med og uden mekanisk ventilation, samt på baggrund af ovenstående forventede relativt lille frihøjde ved især 60 cm, besluttede projektgruppen at forsøget skulle involvere de to kommercielle højder 60 og 70 cm, og så yderligere to forsøgsbehandlinger, der hver var 20 cm højere end disse. Projektets styregruppe godkendte denne beslutning. Baseret på tal fra Vorup & Barton-Gade (1991) ville disse fire etagehøjder (60, 70, 80 og 90 cm) svare til 24; 45; 66 og 87% frihøjde over det højeste punkt på en gris på 22,9 kg.   

Som det fremgår af det endelige rådgivningsnotat, som AU har afleveret til Fødevarestyrelsen i begyndelsen af juli 2022 (Herskin et al., 2022), så blev forsøget gennemført i 2021 og starten af 2022 for at sikre data, der kunne repræsentere temperaturer i såvel varmere, koldere og mellemliggende perioder. Forsøget var delt op i to uafhængige dele – én med fokus på såkaldt korte transporter (iflg. gældende lovgivning op til 8 timers varighed) og én med fokus på lange transporter (op til 24 timers varighed). I gældende lovgivning er der forskellige krav til de to typer af transport, og disse krav var opfyldt under forsøget. Dette betyder for eksempel, at grisene havde adgang til vand på lange transporter, men ikke på de korte transporter, og at belægningsgraden (dvs. antal grise per m2 gulvplads i køretøjet) var 20% lavere på de lange transporter. De pladskrav, som fremgår af gældende lovgivning, er baseret på grisenes vægt. Alle forsøgskørsler (i alt 16 korte og 16 lange) foregik i ét og samme køretøj (se Figur 1), som var godkendt til lange transporter af grise. I forsøget indgik i alt 12.067 grise.

Som nævnt omfattede undersøgelsen indsamling af en række mål for god ventilation og naturlige bevægelser under de 32 forsøgskørsler. Undersøgelsens resultat viste – relativt entydigt – at etagehøjde (60, 70, 80, 90 cm) ikke havde indflydelse på disse mål. Dette resultat er demonstreret i Figur 2A, som ikke indeholder reelle data, men er lavet for at illustrere princippet om, at det gennemsnitlige resultat for de forskellige mål ikke varierede med ændring i etagehøjden, hvilket er anskueliggjort ved grafens vandrette linje.

Undervejs i projektet blev dataindsamlingen fra det delprojekt, som omhandlede sammenhæng mellem grises højde og vægt, færdiggjort. Data herfra blev brugt til at fastsætte den matematiske sammenhæng mellem vægt og højde for grise i vægtintervallet fra 5-40 kg baseret på vejning og måling af 1.435 grise fra 9 danske besætninger (Kaiser et al., 2023). Resultaterne viste at højden af grise i dette vægtinterval bedst beskrives ved følgende matematiske sammenhæng med dyrenes vægt:

Tabel 2 svarer til Tabel 1, men her er indsat en kolonne til højre, som viser de beregnede gennemsnitshøjder for udvalgte vægte af grise. Samlet set så viser Tabel 2 at grise i vægtintervallet fra 5-40 kg i virkeligheden er noget lavere, end det der fremgik af formlen i Vorup & Barton-Gade (1991).

Grisens vægt

Grisens højde

Iflg. Vorup & Barton-Gade (1991)

Grisens højde

Iflg. Kaiser et al. (2023)
20 kg 47,1 cm 40,8 cm
22,9 kg 48,2 cm 42,6 cm
25 kg 49,0 cm 43,8 cm
30 kg 50,9 cm 46,2 cm
32 kg 51,7 cm 47,1 cm

Tabel 2. Beregnet højde for grise af udvalgte vægte baseret på Vorup & Barton-Gade (1991) og baseret på Kaiser et al. (2023). De angivne tal er den gennemsnitlige højde.


Disse resultater betyder at ovennævnte forsøgsresultater fra de fire etagehøjder på henholdsvis 60, 70, 80 og 90 cm, reelt svarede til 41; 64; 88 og 111% frihøjde over det højeste punkt på en gris på 22,9 kg.

Figur 2B svarer til Figur 2A, men illustrerer sammenhængen mellem de anvendte mål for ‘god ventilation’ og ‘naturlige bevægelser’ og de fire forskellige frihøjder (i procent af grisenes højde), som indgik i forsøget efter højdeberegning baseret på Kaiser et al. (2023).

Den danske eksport af smågrise til videre fedning omfatter imidlertid ikke kun dyr på 20-25 kg. De fleste grise, som eksporteres, vejer nok omkring 30 kg, men der foregår også eksport af grise, som vejer under 20 kg. Før projektet gik i gang, vurderede projektgruppen, at det ville være muligt at generalisere projektets resultater med samme procent frihøjde til andre vægtklasser end 20-25 kg ved at inddrage viden om grises adfærd, fysiologi, ventilation i køretøjer, samt ved at benytte en række antagelser. Efter projektets gennnemførsel er dette stadig projektgruppens vurdering. Med udgangspunkt i illustrationen fra Figur 2B, så forventes det altså at for eksempel for grise fra 15-20 kg ville der være samme overordnede sammenhæng mellem frihøjder i det undersøgte interval (på 41 til 111% af grisenes højde) og de mål for god ventilation og naturlige bevægelser, som blev undersøgt i projektet. Fordi der ikke reelt findes data fra grise uden for intervallet 20-25 kg, så vil denne forventning dog være behæftet med en større usikkerhed end de reelle målinger foretaget under projektet.

Som nævnt har den gennemførte undersøgelse involveret grise på 20-25 kg og etagehøjder på 60-90 cm svarende til procentvise frihøjder over de undersøgte grises kroppe på i gennemsnit 41-111%. Ovenfor er der argumenteret for, at det formodentlig er muligt at generalisere til andre vægtklasser, så længe de procentvise frihøjder stadig er i det undersøgte interval. Som markeret ved de indsatte spørgsmålstegn i Figur 3, så er det ikke muligt at generalisere resultaterne til frihøjdeprocenter, der er højere eller lavere end de undersøgte. Etablering af viden herom kræver yderligere undersøgelser.