Aarhus Universitets segl

Smart fodring af soen giver flere levende pattegrise

Forskere fra Aarhus Universitet samarbejder med erhvervet om at udvikle nye fodringsstrategier og foderprodukter, der kan forbedre overlevelsen af pattegrise markant.

Ny fodertyper og fodringsstrategier til søer kan øge antallet af overlevende pattegrise. Arkivfoto

Undersøgelser fra Aarhus Universitet har vist, at flere pattegrise kan overleve fødslen og den efterfølgende tid, hvis deres mødre fodres tættere på faring. Den rigtige fodringsstrategi resulterer nemlig i en hurtigere faring og derved stærkere nyfødte grise. 

Nu vil forskerne i samarbejde med erhvervet omsætte denne viden til praksis og udbrede viden om denne fodringsstrategi samt udvikle nye foderprodukter for at reducere den totale pattegrisedødelighed frem til fravænning.

Det sker i det fireårige forskningsprojektet Born2Live, som har fået 7,1 mio. kroner fra Miljø- og Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). 

- Hvis 80 procent af danske svineproducenter implementerer den nye viden, kan der opnås en potentiel merindtjening på landsplan på mindst 139 mio. kroner årligt, siger lederen af det nye forskningsprojekt, seniorforsker Peter K. Theil fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.    

Soen skal ikke gå sukkerkold

Målet med projektet er at forbedre soens blodsukker for at opnå hurtigere faringer. Når faringen ikke tager for lang tid, er der større chance for, at grisene fødes levende og stærke og derved får en god start på livet. Hurtige faringer og høj overlevelse kan sikres ved den rigtige fodring af soen i de sidste par dage inden forventet faring. 

I den tidligere undersøgelse fandt forskerne, at hvis soen fik foder indenfor de sidste tre timer før faringen begyndte, varede faringen under fire timer. Gik der mere end tre timer fra sidste fodring og indtil faring, steg faringslængden og antallet af dødfødte grise støt, jo længere tid der var gået siden sidste fodring.  

- Andelen af dødefødte grise var blot 3,7 procent, når soen begyndte at fare tæt på sidste måltid, hvor landsgennemsnittet er 9,4 procent, siger Peter K. Theil. 

De nye fordringsstrategier, som projektet vil udvikle, skal sikre hurtige faringer ved at give søerne flere måltider pr. dag, mere foder pr. måltid, mere energi fra fiber og mere letomsætteligt energi.

For at pejle sig ind på den helt rigtige strategi vil projektet afprøve forskellige kombinationer og niveauer af måltidshyppighed, fodermængde pr. måltid og ny fodersammensætning. Derudover vil partnerne udvikle nye tilskudsfoderprodukter, herunder et tørfoderprodukt og et vådfoderprodukt, for at sikre soen et højt indhold af blodsukker under faring.   

- Vi forventer, at Born2Live kan reducere andelen af dødfødte grise med 1,5 procentpoint og øge overlevelsen blandt de levendefødte pattegrise med 0,5 procentpoint, siger Peter K. Theil. 


Yderligere oplysninger

Fakta om Born2Live

  • Finansiering: 7,1 mio. kr. fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)
  • Partnere: Aarhus Universitet (koordinator), Seges, Vestjyllands Andel
  • Varighed: Fire år (Januar 2019-December 2022)

Kontakt
Seniorforsker Peter K. Theil
Institut for Husdyrvidenskab
Aarhus Universitet 
Email: peter.theil@anis.au.dk
Telefon: 8715 7803