Aarhus Universitets segl

Søer drikker dag og nat

Frilandssøer drikker vand både dag og nat. De natlige ture til vandtruget foregår selv, når der er frostgrader.

Søer, der går udendørs, drikker for det meste om dagen, men besøger også vandkopperne om natten – også selvom der er frostvejr. Foto: Janne Hansen

Drikker udesøer om natten? Dette spørgsmål stillede Fødevareministeriet forskere fra Aarhus Universitet, som nu er kommet med et svar baseret på en undersøgelse i en økologisk besætning med frilandsgrise. Spørgsmålet blev stillet ikke kun for nysgerrighedens skyld, men fordi det har praktisk betydning for producenter af grise på friland, der har deres søer til at gå udendørs året rundt – også i frostvejr.

 

Den nuværende lovgivning siger, at frilandssøer skal sikres frostfrit drikkevand 24 timer i døgnet.

Hvis søerne i det fri kun drikker vand om dagen, åbner det for muligheden for, at producenten af grise på friland kan undlade at køre vand ud om aftenen og dermed reducere risikoen for, at vandsystemet fryser til i perioder med frost. Det var grundlaget for, at Fødevareministeriet bad forskere fra Aarhus Universitet om at undersøge søernes drikkeadfærd og dens døgnrytme.

 

Undersøgelsen fra Aarhus Universitet viser dog, at søerne drikker vand døgnet rundt – også i løbet af frostkolde nætter.

 

For at afprøve, om søerne benytter sig af muligheden for at drikke vand om natten, satte forskerne flowmåler og videovervågning på vandkopperne ude i marken. Søernes drikkeadfærd blev overvåget henover laktationsperioden i en periode, hvor temperaturen var henholdsvis over og under frysepunktet. Diegivende søer blev valgt, da det formodes, at søer i diegivningsperioden har det største væskebehov. Derved vil undersøgelsen give et godt grundlag for at vurdere, hvor meget søerne anvender et tilbud om vand i natten i gennem frostperioden.

 

Drikker mest om dagen

Der var en markant stigning i det daglige vandforbrug efter faring, hvor mælkeproduktionen begyndte. Det meste drikkeri sker om dagen.

 

- Vi så en tydelig døgnrytme i vandindtagelse hos udesøerne. 70-75 procent af deres daglige vandoptag fandt sted mellem kl. 8 og kl. 20. Resten blev drukket ved gennemsnitlig to besøg ved drikkekoppen mellem kl. 20 og kl. 8 uanset de klimatiske forhold, forklarer projektforsker Heidi Mai-Lis Andersen fra Aarhus Universitet.

 

Der var dog en vis variation i søernes drikkeadfærd. I regnfulde perioder drak søerne mindre fra vandkopperne. Det var formodentligt, fordi søerne drak fra vandpytter. I perioder med frost var søernes vandforbrug til gengæld højere. Resultaterne giver ikke entydig forklaring på, hvorfor det forholder sig sådan, men både et øget foderindtag ved lave temperaturer og et ændret tørstofindhold i vegetationen i perioden med frost og en lavere nedbørsmængde i frostperioden kan være medvirkende årsager.

 

- På baggrund af undersøgelsen kan vi sige, at udendørs farende og diegivende søer har 25-30 procent af deres vandforbrug om natten, når vandkopperne er placeret 8-15 m fra hytteindgangen, siger Heidi Mai-Lis Andersen..   

 

Læs også artiklen ”Grise på vandvognen” her.

 

Yderligere oplysninger: Projektforsker Heidi Mai-Lis Andersen, Institut for Husdyrvidenskab, email: heidimai.andersen@agrsci.dk, telefon: 8715 7835