Aarhus Universitets segl

Tre velfærdsforskere fra AU skal bidrage til at revidere EU’s dyrevelfærdslovgivning

Tre forskere fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet sidder med ved bordet i flere af EFSA’s ekspertgrupper, når arbejdet med at opdatere EU’s lovgivning om dyrevelfærd går i gang. De skal være med til at sikre, at den nyeste forskningsbaserede viden på området er tilgængelig når europæisk dyrevelfærdslovgivning i de kommende år bliver revideret.

Forskning i dyrevelfærd er et af kerneområderne i Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet i Foulum. Det er derfor heller ikke tilfældigt, at tre velfærdsforskere fra instituttet er med i den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA’s ekspertgrupper som forberedelse til, at lovgivning på dyrevelfærdsområdet skal revideres.

Der foregår i øjeblikket en omfattende gennemgang af den eksisterende viden på dyrevelfærdsområdet. Arbejdet er første trin i en revision af EU’s nuværende dyrevelfærdslovgivning. Baggrunden for dette er, at dyrevelfærd er en integreret del af EU’s nye ”Farm to Fork” (F2F) strategi, som har til formål at gøre landbruget mere bæredygtigt.

Tre AU forskere er med i EFSA’s rådgivende arbejdsgrupper

I den her sammenhæng er EFSA’s opgave delt op i fem såkaldte mandater, som hver dækker centrale dele af EU's dyrevelfærdslovgivning:

  • hold af kalve
  • hold af svin
  • hold af æglæggere  
  • hold af slagtekyllinger
  • og transport af dyr.

Sidstnævnte er meget omfattende og er af den grund blevet delt op i to: transport af fjerkræ og kaniner (som opholder sig i kasser på bilerne) og transport af dyrearter, der ikke opholder sig i kasser (hest, svin, kvæg, får og geder). Fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet deltager Margit Bak Jensen i arbejdsgruppen, som fokuserer på kalve; Anja B. Riber deltager i arbejdsgruppen, som fokuserer på slagtekyllinger og Mette S. Herskin leder arbejdsgruppen om transport af dyr, som ikke opholder sig i kasser.

Mette S. Herskin har siden september 2020 været medlem af EFSA’s ”Animal Health & Welfare” panel bestående af en gruppe uafhængige videnskabelige eksperter, der skal levere videnskabelig rådgivning inden for alle aspekter af sygdom og velfærd inden for den fødevarerelaterede husdyrproduktion.

”At bidrage til at skabe overblik over den eksisterende og især nye viden på de her områder, sådan at beslutningstagere lettere kan benytte denne, er i min optik helt afgørende. Jeg er derfor rigtig glad for at få lov til at være med til at gøre det på europæisk niveau i regi af EFSA – og især på dyretransportområdet, hvor forskningsindsatsen hidtil har været begrænset, men nu er stigende”, siger seniorforsker Mette S. Herskin. 

Anja B. Riber startede sit arbejde i EFSA-regi i november 2020. Arbejdet i de to arbejdsgrupper på fjerkræ, dvs. æglæggere og slagtekyllinger, kører parallelt med en del fællesmøder.

”Implementering af vores forskningsresultater i lovgivning og praksis er slutmålet for den anvendte forskning, som vi praktiserer i vores fagområde, dyrevelfærd. Da EFSA spurgte, om jeg ville deltage i arbejdsgruppen for slagtekyllinger, var jeg derfor ikke i tvivl. Det er også en fantastisk mulighed for at arbejde med de fremmeste forskere inden for EU på området, og jeg glæder mig over, at man har valgt et tæt samspil mellem de to arbejdsgrupper på fjerkræ, så jeg også har mulighed for at give mine inputs på æglægger-siden. Slagtekyllingeproduktionen er i en rivende udvikling, hvor nye produktionssystemer og genotyper udvikles, hvorfor der er et klart behov for en opdatering af lovgivningen”, siger seniorforsker Anja B. Riber.

Margit Bak Jensen har siden november 2020 været med i arbejdsgruppen on kalvevelfærd i EFSA.

”Det er en fantastisk opgave – at være med til at omsætte forskningsbaseret viden til anbefalinger om, hvordan dyrenes velfærd kan forbedres. Der findes rigtig meget ny forskningsbaseret viden at trække på. Specielt i forhold til tidlig social kontakt og gruppeopstaldning af kalve, som er et af de områder, der er specielt fokus på vedr. kalvevelfærd. Det er også en meget lærerig opgave, fordi den sætter fokus på, hvilke typer forskning der bedst danner grundlag for konkrete anbefalinger til velfærdsforbedringer.”, siger seniorforsker Margit Bak Jensen

Professor og leder af sektion for Velfærd ved Institut for Husdyrvidenskab, Jan Tind Sørensen, udtaler følgende om velfærdsforskernes arbejde:     

”EU har en detaljeret og gennemgribende lovgivning på dyrevelfærd. EU fokuserer samtidig på harmonisering og effektivisering af dyrevelfærdskontrollen. Velfærdsforskerne fra Institut for Husdyrvidenskab deltager i to af EU’s tre reference centre for dyrevelfærd med fokus på henholdsvis fjerkræ og grise og har dermed indsigt og indflydelse på EU’s implementering af dyrevelfærdslovgivning. EFSA’s ekspertgrupper for dyrevelfærd spiller en helt central rolle for udvikling af EU lovgivning på dyrevelfærd. De tre velfærdsforskeres centrale placering i EFSA’s ekspertgrupper giver både indsigt og indflydelse på husdyrbrugets fremtidige rammebetingelser. Samtidig er det en stor international anerkendelse af de tre forskeres videnskabelige niveau.         

EFSA’s arbejde med at skabe overblik over viden på dyrevelfærdsområdet skal være på plads i 2023.  

 

Om EFSA

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) giver uafhængig videnskabelig rådgivning om eksisterende og nye risici forbundet med fødevarekæden. Rådgivningen bidrager med viden, som kan danne grundlag for udformning af europæisk lovgivning, regler og politikker. EFSA's ansvarsområde omfatter:

  • Fødevare- og fodersikkerhed
  • Ernæring
  • Dyrs sundhed og velfærd
  • Plantebeskyttelse
  • Plantesundhed.