Aarhus Universitets segl

Udvikling af nyt fælles system til gødningsregnskab til Østersølandene

Er metoderne til beregning af næringsindholdet i husdyrgødning sammenlignelige i de ni lande omkring Østersøen? Det spørgsmål skal et stor EU-projekt finde svar på og dermed danne baggrund for en fælles beregningsmetode til gavn for miljøet og husdyrbrugene i Østersøregionen.

Projektet skal munde ud i forslag til nationale og transnationale handlinger for at implementere det nye system til gødningsregnskab. Foto: Colourbox.

I hele EU gælder det for de såkaldt følsomme områder, at der maksimalt må udspredes 170 kg N pr. ha fra husdyrgødning. Hele Danmark hører til de følsomme områder. Men metoderne, der anvendes til at beregne eller måle mængden af næringsstoffer, er forskellige i de forskellige lande. Det betyder, at der måske i nogle lande reelt kan anvendes flere næringsstoffer end i andre lande.

Østersøen er påvirket af næringsstofudledning fra landbrugsjorden. Dette er baggrunden for,at EU har bevilget penge til projektet: Manure Standards, hvor de ni lande omkring Østersøen sammen skal undersøge, hvor store forskelle, der er tale om. Der er behov for en fælles metode, på tværs af landene, til at lave gødningsregnskaber til brug for både landmænd, kontrollanter og politikere i disse lande.

Projektets effekter

Det nye redskab til at lave gødningsregnskaber skal indeholde to muligheder for at bestemme gødningsmængder og -sammensætning:

1.      Fælles guidelines for prøvetagning og analyser på gårdene, med beskrivelse af hvilke data der skal indgå, og hvordan prøverne skal udtages og analyseres,

2.      Fælles retningslinjer for beregning af gødningsmængde og indhold af næringsstoffer ab dyr, ab stald og ab lager

Der skal udtages prøver af husdyrgødning fra et antal gårde i alle lande. Den årlige produktion af næringsstoffer i gødning pr. ko, gris, kylling og mink, målt i prøver fra lageret, sammenlignes med mængden beregnet ud fra dyrenes foderoptagelse, foderrets næringsstofsammensætning, produceret mængde af kød, mælk, skind mm. samt ud fra tabet fra stald og lager. Det er beregningsmetoden, der anvendes Danmark. I Danmark er det AU-Folum og Seges, der deltager i projektet med i alt 11 gårde, hvor der måles indhold i gylle til sammenligning med de normtal, der efter danske regler beregnes for disse gårde.

Projektet skal munde ud i forslag til nationale og transnationale handlinger for at implementere det nye system til gødningsregnskab. Det skulle gerne føre til en bedre udnyttelse af husdyrgødning i hele Østersøregionen til glæde både for miljøet i Østersøen og for de mange landmænd med husdyr i dette store område.

Projektet løber i perioden 2018-2019 og har et samlet budget på 21,6 mio kr. heraf 1,7 mio kr. til AU og Seges.

Flere oplysninger

Christian Friis Børsting, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: christian.borsting@anis.au.dk