Aarhus Universitets segl

Vejen til en bedre udnyttelse og lavere udskillelse af fosfor i kvægproduktionen

Nye studier ved Institut for Husdyrvidenskab, AU-Foulum skal undersøge, hvor godt køer udnytter fosfor i foderet. Målet er at finde den optimale fodersammensætning, hvor køerne bedst muligt udnytter fodermidlernes indhold af fosfor og dermed udskiller mindre fosfor via i gødningen.

Nyt projekt skal undersøge, om fytase i foderet til køer giver lavere P-udskillelse i gødningen. Foto: Linda S. Sørensen

I foråret 2018 påbegynder kvægforskere ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet et nyt projekt, som skal klarlægge mængden af fosfor (P), som køer udskiller via gødningen samt undersøge køernes udnyttelse af fosfor i forskellige proteinfodermidler. Baggrunden er, at køer udnytter P dårligt (max 40%) og derfor udskiller store mængder P med gødningen selv ved fodring efter norm. I praksis ligger tildelingen af P til malkekøer endda betydeligt over dyrenes behov og den anbefalede tildeling, fordi de fodermidler, der anvendes i dag, har et naturligt højt indhold af P. Det drejer sig især om de proteinrige fodermidler, som rapskage og sojaskrå, men nye proteinfodermidler som f.eks. hestebønner har også et højt P-indhold.

Med de miljømæssige udfordringer der i dag er gældende både med hensyn til N og P er det derfor helt afgørende at det gode kendskab vi har til forskellige fodermidlers proteinværdi også skal være gældende mht. udnyttelse af P. Der er behov for at få bedre tal for gødningens indhold af P ved fodring efter norm hos højtydende malkekøer og at kvantificere fordøjeligheden af P for de vigtigste proteinfodermidler, som også er de vigtigste P-kilder i foderet”, fortæller lektor Jakob Sehested, som står i spidsen for projektet.

For alle proteinfodermidlerne gælder det, at P i høj grad (50%-90%) er bundet som fytinsyre, der er utilgængeligt for både dyrene og hovedparten af vommens mikrober. Imidlertid er en tilstrækkelig forsyning af tilgængeligt P afgørende for såvel vomomsætningen, som for køernes produktion og sundhed.

Kan fytase øge P-udnyttelsen hos køer?
Køernes kan delvist nedbryde fytinsyren ved hjælp af en specifik gruppe af vombakterier, som især trives med meget stivelse i rationen. ”I tidligere forsøg har vi vist, at der er en betydelig positiv effekt (+10%-enheder) på tilgængeligheden af P i vommen af at tilsætte fytase til foderet. Vi har nu brug for at teste, om fytasetilsætning også medfører en reel højere P-udnyttelse i køerne, og dermed en lavere udskillelse i gødningen”, udtaler Jakob Sehested.

Formålet med projektet er således:

  • dels at kvantificere gødningens indhold af P ved fodring efter P-norm med anvendelse hhv. rapskage, sojaskrå og hestebønner som proteinfodermidler i rationen hos højtydende malkekøer.
  • Dels at teste, om fytasetilsætning ved fodring efter P-norm hos højtydende malkekøer medfører en højere P-udnyttelse i køerne, og dermed en lavere udskillelse i gødningen.

 

Forsøget
I forsøget indgår i alt 24 højtydende malkekøer (DH), som ca. seks uger efter kælvning inddeles i 6 ensartede grupper, fordelt på 6 TMR foderrationer. De 6 foderrationerne optimeres efter energi, protein, fedt, P og Ca i NorFor på samme grundingredienser og baseres alle på majsensilage som grovfoder. Som de 6 forsøgsbehandlinger anvendes 3 proteinfodermidler (rapskage, sojaskrå og hestebønner) i kombination med 2 niveauer af fytase i foderet.

Udsigt til mindre P-udskillelse fra kvægproduktionen
Projektet vil bidrage til at reducere udskillelsen af P fra produktionen af mælk i praksis. ”Når vi kender de reelle tal for udskillelsen af P hos højtydende malkekøer fodret efter gældende anbefaling, så kan vi på sigt hjælpe landmanden til at reducere P-udskillelsen fra malkekøerne. Dette er vigtigt både for produktionens bæredygtighed og økonomi, men vil også have positiv betydning i forhold til samfundets mål om reduceret miljøbelastning fra mælkeproduktionen”, slutter Jakob Sehested.

 

Flere oplysninger

Jakob Sehested, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Jakob.Sehested@anis.au.dk