Aarhus Universitets segl

Bæredygtighed og kødkvalitet i økologisk slagtegriseproduktion

I to nye økologi-projekter på AU Foulum sættes der fokus på bæredygtig slagtegriseproduktion med 100% lokalt produceret foder samt på kødkvalitet og kødets holdbarhed.

Der er travlt på den økologiske husdyrplatform på Aarhus universitet i Foulum i øjeblikket. Her skal nemlig bygges udendørs løbegårde til økologiske slagtegrise, da stedet i sommeren 2022 skal huse et stort økologisk forskningsprojekt ’ENTRANCE’. Projektet har til formål at udvikle ressourceeffektive fodringsstrategier for danske økologiske slagtegrise baseret på 100% lokalt produceret foder. I projektet defineres lokalt produceret som dansk foder.

”Baggrunden for projektet er, at økologisk griseproduktion er udfordret af lav foderudnyttelse kombineret med afhængighed af importerede proteinkilder. Det øger næringsstoftabet, klimaaftrykket samt behovet for landbrugsland. Derfor er der brug for nye strategier til at sikre både besætningsøkonomi, de økologiske principper og et lavere klimaaftryk, hvilket projektet her skal bidrage med løsninger til”, fortæller postdoc Maria Eskildsen fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

Sådan gennemføres fodringsforsøget

Fodringsforsøget på Økoplatformen ved AU Foulum vil blive gennemført med 270 grise over to perioder. Grisene indsættes ved 30 kg og fordeles på fem behandlinger om sommeren og fire behandlinger om vinteren. Forsøgsfoderet vil bestå af standard ungsvine- og slagtegrisefoder med importeret sojaskrå som proteinkilde, samt en sammenlignelig blanding, hvor sojaandelen erstattes fuldstændigt af grønt protein i flere niveauer. Foderet blandes på Foulums foderfabrik, så der er 100% styr på hvilke råvarer, der kommer i kraftfoderet.

Derudover tildeles henholdsvis frisk kløvergræs eller kløvergræsensilage om sommeren og kløvergræspulp eller kløvergræsensilage som grovfoder om vinteren (se tabel). Dermed opnås en effekt af kløvergræs-baseret grovfoder i to sæsoner og potentialet i frisk græs som grovfoder til økologiske slagtesvin bliver undersøgt.

Det grønne protein, der indgår i forsøget, produceres på AU Foulums anlæg ligesom alle tre typer af grovfoder høstes fra den samme mark på Økoplatformen. Grisene slagtes ved ca. 115 kg levende vægt på Danish Crowns slagteri i Herning.

Tabel: I alt indsættes 270 økologiske smågrise på Økoplatformen på AU-Foulum i to uafhængige forsøgsperioder; sommer og vinter.

Sommer 2022

14 uger

Grønt

Protein

(Normal protein niveau)

Grønt

Protein

(Lavt protein niveau)

Soja

Protein

(Normal protein niveau)

Vinter 2022/2023

14 uger

Grønt Protein

(Normal      Protein          niveau)

Soja Protein

(Normal  protein       niveau)

Frisk kløvergræs

30 dyr

30 dyr

30 dyr

Kløvergræs-

Pulp

30 dyr

30 dyr

Kløvergræs- ensilage

30 dyr

30 dyr

Kløvegræs-    ensilage

30 dyr

30 dyr

Undersøgelser i ENTRANCE projektet

I ENTRANCE projektet skal der udvikles en innovativ fodringsstrategi, der opretholder eller øger fodereffektiviteten. Bioraffineret grønt protein er et bæredygtigt og lokalt alternativ til importeret soja, mens tildeling af grovfoder kan bidrage med vigtige aminosyrer i foderrationen. Det gør det muligt at reducere niveauet af protein i kraftfoderet.

I løbet af projektet undersøger forskerne grisenes tilvækst, foderudnyttelse, energi- og proteinomsætning, kropssammensætning, udskillelsen af klimagasser samt kvælstof- og proteinbalance. Undervejs skal en del af dyrene derfor en tur i de nybyggede grise-klimakamre i AU Foulums forsøgsstald.

”Med de nye strategier forventer vi at kunne reducere både kvælstofudvaskningen og drivhusgasudledningen. På den måde vil projektet bidrage til at løse nogle af de største udfordringer for økologisk svineproduktion, og det vil komme hele sektoren til gavn”, siger Maria Eskildsen.

Nyt add-on projekt skal undersøge kød- og spisekvalitet

Sideløbende med ENTRANCE-projektet bliver der gennemført endnu et økologisk forskningsprojekt ’GRATIS’. Det er et såkaldt add-on projekt til ENTRANCE, hvor målet er, at se på kød- og spisekvaliteten samt langtidsholdbarheden af kødet fra slagtegrisene i ENTRANCE-projektet.

”I tidligere forsøg med økologiske slagtegrise har vi vist, at kød- og spisekvaliteten påvirkes af foderrationens sammensætning. Foder med højere andel grønt protein vil blandt andet medføre et højt indhold af flerumættede fedtsyrer, specielt omega-3 fedtsyrer, i kødet. Det giver en sundere fedtsyreprofil, men kan samtidigt øge risikoen for harskning og afsmag, hvilket vil forringe kvaliteten af kødet. I GRATIS-projektet arbejder vi derfor på at dokumentere sensoriske forskelle og langtidsholdbarheden af kød baseret på klimavenligt grønt protein”, siger adjunkt Lene Stødkilde fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

Undersøgelse af smag, lugt og tekstur

Ved slagtning vil forskerne registrere slagtevægt og kødprocent samt udtage kød (kamme) til videre undersøgelse. ”Herefter vil spisekvaliteten af kødet blive testet ved hjælp af et trænet sensorisk panel på Teknologiske institut i Taastrup. Panelet vurderer smag, lugt og tekstur ud fra fastlagte parametre. Kammene bliver frosset i enten én eller seks måneder for at sammenligne forholdene i supermarkeder og hos forbrugerne. Herefter bliver kødet optøet og tilberedt, før der gennemføres en sensorisk bedømmelse, for at afgøre om der under lagringen er sket en målelig forringelse af spisekvaliteten”, fortæller lektor Margrethe Therkildsen fra Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet, som deltager i projektet.

 Endelig vil forskerne under slagtning udtage en spækprøve (bugfedt), som sammen med et mindre stykke kam bruges til laboratoriebestemmelse af fedtsyresammensætning samt antioxidantniveauet (vitamin E) fra både sommer og vinterforsøget. Desuden måles der på forskellige indikatorer for niveauet af harskning samt proteinnedbrydning.

”En øget anvendelse af grønt protein vil muliggøre en øget selvforsyningsgrad i besætningerne – både konventionelt og økologisk. Men for at vi med grønt protein kan lykkes med at styrke afsætningen af bæredygtigt grisekød, så er det altafgørende, at vi får identificeret eventuelle udfordringer med langtidsholdbarheden og spisekvaliteten efter opbevaring”, slutter Lene Stødkilde.

Både GRATIS- og ENTRANCE-projektet søsættes i juni 2022 og løber frem til henholdsvis 2024 og 2025.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Studietype


Eksperimenter samt udvikling og demonstration

Finansiering (ENTRANCE)

ENTRANCE projektet er en del af Organic RDD 7 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer).

Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri”

Finansiering (GRATIS)


GRATIS projektet er bevilliget af Svineafgiftsfonden

Samarbejdspartnere (ENTRANCE)

 • I ENTRANCE projektet indgår følgende samarbejdspartnere:
 • AU ANIS
 • AU AGRO
 • AU BCE
 • Center for Frilandsdyr
 • Innovationscenter for Økologi
 • SEGES
 • Vestjyllands Andel
 • Økologisk Griseproducent Mads Kristensen

Samarbejdspartnere (GRATIS)

 • AU ANIS
 • AU FOOD
 • Teknologisk Institut i Taastrup

Læs mere


GRATIS - Grønt protein til slagtegrise (au.dk)

Kontakt

Postdoc Maria Eskildsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. E-mail: Maria.Eskildsen@anis.au.dk

Adjunkt Lene Stødkilde, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. E-mail: lsj@anis.au.dk