Aarhus Universitets segl

Hvad betyder varierende stivelse i foderet til malkekøer?

Kvægforskere ved AU-Foulum har sat sig for at undersøge, hvad det betyder for malkekøernes produktion og sundhed, når stivelsen i foderet varierer fra dag til dag. Noget tyder nemlig på, at det er variationen i kraftfoderets stivelsesindhold snarere end en generel høj andel stivelse, der kan være til skade for vommiljø, sundhed og mælkeydelse.

Forskere vil undersøge, om den øvre grænse for stivelsesrig kraftfodertildeling kan øges ved at bruge homogene foderrationer som fx kompakt fuldfoder.

På Danmarks Kvægforskningscenter i Foulum har et nyt projekt set dagens lys. Projektet har til formål at undersøge, hvordan homogene foderrationer (fx kompakt fuldfoder) kontra heterogene foderrationer påvirker køernes produktion, vomsundhed og stofskifte. Ny viden på området kan muligvis åbne op for fodring af malkekøer med øget energikoncentration uden at det går ud over køernes sundhed.

Forventningen til dansk mælkeproduktion er, at ydelsen skal stige, hvilket stiller højere krav til samspillet mellem ko og foderration og samtidig sikre at fysiologisk ubalance undgås. Stivelsesprodukter er billige og ofte brugt til at øge energikoncentrationen med. Men en stor andel stivelse er traditionelt blevet anset for at være skadeligt for vommiljø og sundhed samt reducere ydelsen. Modsat dette har en række forsøg ved AU vist, at køer tilvænnet et stabilt højt niveau af stivelse ikke går ned i energioptagelse og mælkeproduktion. Konklusionen på dette må være, at det ikke er stivelse i sig selv, der er et problem for køerne, men at problemet skyldes variationer i stivelsesoptaget som dagligt opstår ved afblanding og sortering i rationen.

Meget tyder på, at man med homogene rationer kan komme tættere på den optimale ration, og at den øvre grænse for stivelsesrig kraftfodertildeling kan øges. 

 

Effekt på produktion, stofskifte og sundhed undersøges
I forsøget vil vi undersøge konsekvenserne af dag til dag variationer i stivelsesoptag (homogene versus heterogene rationer) på produktion, vomsundhed og stofskifte hos malkekøer.

Projektet er organiseret i to arbejdspakker hvor den første skal afklare de produktionsmæssige konsekvenser ved variationer i stivelsesoptaget. Den anden bygger på erfaringerne fra den første og skal i intensive forsøg afklare de stofskifte- og sundhedsmæssige aspekter ved variationer i stivelsesoptaget.  

Projektet forventes at udbygge viden om homogene og heterogene rationer, og dermed at åbne op for fodring med øget energikoncentration. Hermed banes vejen for fremtidens foderrationer, der skal understøtte den øgede mælkeydelse uden at kompromittere koens sundhed. Stivelsesrige fodermidler er typisk billigere end resten af komponenterne i rationen og derfor vil en øget korn andel overordnet set betyde en billigere ration. Yderligere forventer vi, at omfanget af subklinisk acidose reduceres. 

Projektet løber fra 2016-2018 og er støttet af Mælkeafgiftsfonden. Du kan læse mere om projektet her.

Flere oplysninger

Mogens Larsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Mogens.Larsen@anis.au.dk