Aarhus Universitets segl

Miljøvenlige fodringsstrategier til højtydende malkekøer

Resultater fra et Ph.d. projekt, gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, har vist, at det er muligt at kombinere en øget mælkeydelse med øget N-effektivitet og reduceret metanproduktion ved at tildele malkekøerne et fedttilskud. Ud fra et miljø- og produktionsmæssigt syn skal foderstrategien bygge på højt energi- og proteinindhold i mobiliseringsfasen efterfulgt af nedgang i energi samt supplering med 5-6 % fedt i deponeringsfasen.

I Danmark står malkekøerne for 45 % af den totale N-udskillelse og 56 % af den totale CH4 (metan) udledning fra dyr. Den største variable udgift i mælkeproduktion er foderomkostninger og det er således væsentligt med en fodring der samtidig optimerer produktion og miljøpåvirkninger. Dette er undersøgt i et Ph.d. projekt, hvor det overordnede formål var at undersø- ge mulighederne for nye fodringsstrategier til malkekøer, hvor der fokuseres på en høj ydelse samtidig med at energi- og N-effektiviteten forbedres og metan-produktionen mindskes. Fodringsstrategierne var baseret på effekten af fedttildeling, øget grovfoderkvalitet samt energiog protein-justering.

Forsøget viste, at reduceret proteintildeling (i forhold til 16 % i ts) reducerede mælkeydelsen, men at kraftfoder:grovfoder forholdet ikke påvirkede denne. Det kunne derfor konkluderes, at grovfoder af en god kvalitet kan erstatte kraftfoder i deponeringsfasen uden at påvirke mælkeydelse og -sammensætning negativt, så længe proteinbehovet er opfyldt. Ph.d. projektet har vist, at det er muligt at kombinere en øget mælkeydelse med øget N-effektivitet og reduceret CH4 produktion ved fedttilskud.

Læs hele artiklen i Ny Kvægforskning, april 2015